NOTISER. 479    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 2 sept. 1936, med K. M:ts bemyndigande, förordnat assessorn i Göta hovrätt Martin Lembke att vara sekreterare åt 1936 års skattekommitté.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 10 sept. 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande, förordnat t. f. revisionssekreteraren Sven Rönnquist att vara sekreterare åt de jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallade utredningsmännen för utredning rörande arrendelagstiftningen (jfr SvJT 1936 s. 319).

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 11 sept. 1936 beviljat justitierådet Carl Christiansson avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 25 sept. 1936.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har meddelat förordnande att tjänstgöra som revisionssekreterare dels 7 aug. 1936 åt assessorerna i Göta hovrätt Arne Schedin och Martin Lembke samt i hovrätten över Skåne och Blekinge Elis Melander, dels 21 aug. 1936 åt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Lindskog, dels ock 10 sept. 1936 åt assessorn i Göta hovrätt Jean Olsson.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 juli, resp. 11 sept. 1936 beviljat hovrättsråden i Svea hovrätt Hjalmar Himmelstrand och Henrik Glimstedt avsked från hovrättsrådsämbetet;
    29 aug. 1936 till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Herman Zetterberg och Olof Söderström;
    5 sept. 1936 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn i hovrätten Ivar Öhman;
    11 sept. 1936 till assessor i Göta hovrätt förordnat adj. ledamoten i hovrätten Gudmund Lindencrona.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    11 sept. 1936 till vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol fr. o.m. 1 okt. 1936 utnämnt revisionssekreteraren Anton Thelin;
    s. d. till vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol t. o. m. 30 juni 1939 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Nils Berggren.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    23 juli 1936 till häradshövding i Piteå domsaga fr. o. m. 1 aug. 1936 utnämnt vice häradshövdingen Olof Tillner;
    5 sept. 1936 till häradshövding i Torneå domsaga utnämnt assessorn i Svea hovrätt Erik Fristedt;
    K. M:t har vidare
    26 juni 1936 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem för inskrivningsärenden i Flundre, Väne och Bjärke domsaga fr. o. m. 1 juli 1936;
    s. d. medgivit att ytterligare en andre notarie må under nedan angivna tider förordnas i följande domsagor, nämligen: fr. o. m. 1 juli 1936 tillsvidare i Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns (tidigare 2 andra notarier i en var av nämnda domsagor), Nås och Malungs, Gästriklandsöstra, Ångermanlands norra, Västerbottens norra, Piteå, Kalix, Askims, Hisings och Sävedals (tidigare 2 andre notarier i sistnämnda domsaga) Mjölby, Tveta, Vista och Mo, Norra och Södra Vedbo, Njudungs, Östbo och Västbo, Hallands södra, Kinds och Redvägs, Torna och Bara, Frosta och Eslövs samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor, under tiden 1 jul i—3 1 d e c. 1936 i Livgedingets, Jösse samt Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsagor samt under tiden 1 sep t.—31 dec. 1936 i Vättle, Ale och Kullings domsaga.

 

    Rådhusrätterna. Stadsfullmäktige i Göteborg ha 27 aug. 1936 till rådman i staden valt assessorn i rådhusrätten där Andreas Cervin.
    K. M:t har
    24 juli 1936 förordnat att rådhusrätten i Skövde skall upphöra fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles bestämma och att staden skall fr. o. m. samma

480 NOTISER.dag i judiciellt avseende förenas med Gudhems och Kåkinds domsaga, vilken därefter skall benämnas Skövde domsaga, samt inom domsagan utgöra eget tingslag, benämnt Skövde tingslag;
    3 sept. 1936 anbefallt länsstyrelsen i Östergötlands län föranstalta om utredning huruvida Motala stad bör i judiciellt avseende förenas med Aska, Dals och Bobergs domsaga.