Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (h. 3—4). För den nya finska steriliseringslagen av 1935 redogör B. PLANTING (s. 160). Den gamla frågan om fordringspreskriptionens rättsverkan, liksom spörsmålet om en delbetalning å gäldenärens sida kan anses innebära ett preskriptionsavbrytande erkännande av skulden i dess helhet, behandlas tämligen ingående av GPALMGREN (s. 228), utan att det dock synes ha lyckats förf. att avvinna ämnet något mera väsentligt nytt.

Hj. Kgn.

 

    Norsk Retstidende (h. 1—36). Høiesterettsdommer ALTEN undersöker, vid vilken tidpunkt en dom eller ett utslag av s. k. konstitutiv art utövar sin rättsverkan (s. 113). I anslutning till ett färskt rättsfall (Rt. 1935 s. 648) berör prof. ARNHOLM kortfattat frågan om en panthavares ansvarighet på grund av att han vid pantrealisationen eftersätter pantägarens intressen till förmån för tredje man, inroparen å den exekutiva auktionen (s. 161).

Hj. Kgn.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift (h. 1—3). Av innehållet märkes en uppsats av prof. C. A. REUTERSKIÖLD om »Hushållningssällskapen och förvaltningen», i vilken förf. dels behandlar några praktiska frågor rörande hushållningssällskapens organisation och dels lämnar ett bidrag till den förvaltningsrättsliga karakteristiken av dessa sammanslutningar. — Fil. kand. HELGE STÅLBERGLund, lämnar en översiktlig redogörelse för det socialdemokratiska vänsterpartiets historia i en uppsats med titeln »Sveriges socialdemokratiska vänsterparti». — Prof. HERBERT TINGSTEN, Stockholm, publicerar en på ett från olika länder hämtat rikhaltigt statistiskt material stödd undersökning om »Röstplikt och valdeltagande». Förf. uppvisar, att införande av röstplikt lett till ett livligare valdeltagande men att å andra sidan antalet blanka eller ogilla valsedlar proportionsvis ökats efter röstpliktens införande.

G. B.