Nordisk Tidsskrift for Strafferet (1935 h. 4). Presidenten OLAF HAACK redogör för den danska lagen om sterilisering och kastration av d. 11 maj 1935, vilken innebär en betydlig utvidgning av den föregående lagen om sterilisering av d. 1 juni 1929. Kanslirådet HJALMAR NYMAN presenterar den svenska lagen om ungdomsfängelse ävensom det senaste svenska kommitté-

56 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.förslaget om avbrytande av havandeskap (se SvJT 1935 s. 608) samt ett av sakkunniga inom svenska justitiedepartementet utarbetat förslag till förordning angående fångbehandling, avgivet d. 30 mars 1935. Från redogörelsen för det sistnämnda, ej tryckta, förslaget må här nämnas, att de sakkunniga betona att fångbehandlingen främst måste inriktas på att hos fången få fram socialt önskvärd intresseriktning och aktivitet. Bland de nyheter, som de sakkunniga föreslå, märkes uttryckligt stadgad befogenhet för fångvårdsstyrelsen att i vissa ömmande fall bevilja fånge permission. Prygelstraffet, om vilket de sakkunniga upplysa att det under 10-årsperioden 1924—33 använts endast en gång, skall enligt förslaget helt avskaffas. Den nuvarande klassindelningen av fångarna, vilken låter dem gradvis och i mån av gott uppförande komma i åtnjutande av förmåner, skall enligt förslaget bibehållas men omarbetas. För hjälp åt fångarna efter frigivningen skall enligt förslaget upprättas anstaltsnämnder, motsvarande de vid vissa fångvårdsanstalter inrättade församlingsråden men bestående även av andra än befattningshavare vid fängelse. — I häftet märkas vidare rapporter från Danmark och Norge till internationella straffrätts- och fångvårdskongressen i Berlin 1935 (se SvJT 1935 s. 509). Särskilt utförlig är fängelseinspektören J. H. WANDALLAS, vilken innehåller redogörelse för hjälparbete för frigivna fångar i Danmark och förslag att göra detta mera effektivt bl. a. genom att inrätta verkstäder eller andra arbetsplatser för frigivna fångar tillhörande stadsbefolkningen. Ett särskilt intresse erbjuder även direktör ERIK KAMPMANNS redogörelse för skillnaden mellan verkställande av frihetsstraff och vidtagande avskyddsåtgärd som är förbunden med frihetsberövande.

I. S.