Den nya regeringen. Till statsråd och chef för justitiedepartementet i den andra ministären Hansson, vilken 28 sept. 1936 avlöste ministären Pehrsson, har utnämnts ministern för utrikes ärendena i sistnämnda ministär professorn fil. och jur. dr K. G. Westman. Övriga jurister i den nya regeringen äro de två konsultativa statsråden generaldirektören Karl Levinson och statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, hovrättsrådet Nils Quensel, båda förut innehavare av motsvarande poster, den förre i bl. a. första regeringen Hansson och den senare i ministären Pehrsson.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 5 sept. 1936 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Regner att tills vidare biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt utredning ang. ändrade bestämmelser rörande verkställighet och förvandling av bötesstraff.
    Sedan K. M:t 11 sept. 1936 beslutat tillsättande av en kommitté att verkställa utredning beträffande frågan om pensionering av i enskild tjänst anställda personer, har chefen för justitiedepartementet 19 sept. 1936 till ledamöter av denna kommitté kallat statssekreteraren, numera häradshövdingen Åke Hartelius, tillika ordf., byråchefen i pensionsstyrelsen Axel Telander samt byråchefen i socialstyrelsen Edvard Tegendal. Till kommitténs sekreterare har förordnats hovrättsrådet Arne Schedin (jfr s. 227, 396).
    Chefen för justitiedepartementet har vidare
    22 sept. 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 sept. 1936, tillkallat vattenrättsdomaren greve Hugo Hamilton, ordf., verkställande direktören i Skönviks aktiebolag Gustaf Göranson och agronomen Ture Andersson i Tejarp att såsom sakkunniga i departementet, med assessorn i Svea hovrätt Gösta Walin som sekr., biträda med verkställande av utredning beträffande frågan om lagstiftning rörande åtgärder för att förhindra förorening av vatten och luft samt rörande rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar;
    16 okt. 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., anmodat borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist att såsom sakkunnig i departementet deltaga i utredningen beträffande frågan om behandlingen av förbrytare som lida av rubbad själsverksamhet och i samband därmed frågan om en revision av förvarings- och interneringslagarna (se SvJT 1935 s. 516, jfr 1936 s. 478).

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 28 aug. 1936 förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Björkholm att under lagbyråchefen K. Perssons tjänstledighet 1 sept.—31 dec. 1936 uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i socialdepartementet.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 23 okt. 1936 förordnat t. f. expeditionschefen i handelsdepartementet Gösta Engzell att tills vidare, under den tid expeditionschefen Axel Westling åtnjuter ledighet för fullgörande av uppdrag såsom ledamot och huvudsekreterare i 1936 års lönekommitté, uppehålla expeditionschefsämbetet i departementet.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 16 okt. 1936 till ledamot och ordförande i interneringsnämnden (efter avlidne häradshövdingen A. Åkerman) för en tid av fem år förordnat förutvarande suppleanten, borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist. S. d. har K. M:t förordnat ledamoten av nämnden, rådmannen Victor Edman att till utgången av år 1937 vid förfall för ordföranden tjänstgöra såsom ordförande i nämnden.