P. VON SETH. Jakträttsliga frågor i kortare uppsatser. Uppsala 1936. Almqvist & Wiksell. 164 s. Kr. 4.75.

 

    Förevarande arbete innehåller fjorton uppsatser, vilka såsom författaren i förordet framhåller till största delen under årens lopp utarbetats för Svenska Jägareförbundets tidskrift och varit intagna i denna. Till följd av ändringar i lagstiftningen och tillkomsten av en mängd prejudicierande domar i jaktmål hava uppsatserna nu i erforderlig utsträckning omarbetats. Medan författarens välbekanta kommentar till jaktlagen utgör en huvudsakligen praktisk handledning i jakträttsfrågor och därför måst begränsas vid behandlingen av de teoretiska utredningarna belysa de nu i bokform samman-

LITTERATURNOTISER. 617förda uppsatserna förträffligt den teoretiska sidan av jakträtten. Utförligt behandlas dess natur och innehåll, frågan om den enligt svensk rätt kan genom avtal för alltid skiljas från jordäganderätten ävensom frågorna om jaktarrende, om fallvilt och om bestraffningen av intrång i annans jakträtt enligt gällande svensk rätt för att nämna några exempel. Aktuella frågor belysas av uppsatserna om vad i lagstiftningsväg kan göras för att motverka villebrådets plågande vid jakt, om s, k. viltskador, om jakt från motordrivna fortskaffningsmedel samt om älgjaktsförordningen.
    De fjorton uppsatserna beröra centrala delar av vår jaktlagstiftning och värdet av dem ökas genom hänvisningar till en mångfald prejudikat, av vilka flertalet genom författarens försorg under årens lopp införts i nämnda tidskrift. Författarens rika erfarenhet på jakträttens område och aldrig svikande intresse för de aktuella spörsmålen inom detsamma har genom förevarande arbete ånyo dokumenterats till gagn för dem som av olika anledningar syssla med hithörande frågor och jämväl till stor nytta vid omarbetningen av vår föråldrade jakträtt.

J. Nordenfalk.