ERWIN MUNCH-PETERSEN. Overdragelser til Fyldestgørelse. Nogle Studier i Spørgsmaalet om Ejendomsrettens Overgang. København 1935. Nyt Nordisk Forlag. 159 s. Kr. 4.50.

 

    År 1932 utgav Erwin Munch-Petersen en uppmärksammad avhandling med titeln »Konkurssurrogater. En retssammenlignende Undersøgelse», anm. i SvJT 1933 s. 147 f. Dess uppgift var att på komparativ basis men med särskild hänsyn till danska förhållanden framställa och ur rättslig synpunkt diskutera olika utvägar att med undvikande av konkurs åstadkomma allmänna uppgörelser beträffande insolventa personers gäld, varvid förf. särskilt intresserade sig för frågan, i vad mån konkursrättsliga principer funno eller kunde finna användning även på dylika gäldsavvecklingar utanför konkurs. Arbetet begränsade sig till enskilda personers insolvens men ställde i utsikt en eventuell senare undersökning beträffande »Selskaber». Nu föreliggande arbete, som i själva verket utgör en komplettering av »Konkurssurrogater», innehåller emellertid icke den sålunda antydda fortsättningen utan

LITTERATURNOTISER. 619behandlar andra, redan i den tidigare boken berörda problem. Resonemangen i »Konkurssurrogater» voro huvudsakligen processuellt inriktade (jfr sistn. arb. s. 15). När förf. nu på nytt tar upp frågan, i vad mån gäldsavvecklingar utanför konkurs kunna skyddas dels mot försök till specialexekution från sådana borgenärers sida, som ej taga del i gäldsavvecklingsförfarandet, och dels mot konkurs, sker detta i den uttalade avsikten att gå inpå »den materielretlige Side ved Spørsmaalet» (s. 9) och så pröva riktigheten av den i »Konkurssurrogater» hävdade uppfattningen, att det vid frivillig gäldsavveckling kan skapas en sådan sakrättslig verkan av arrangemanget, att utanförstående borgenärer icke kunna komma åt egendomen genom specialexekution, under det att motsvarande skydd icke nödvändigt består gentemot konkurs. Förf. förutsätter, att arrangemanget skall innebära en civilrättslig överlåtelse eller ev. pantsättning av tillgångarna från gäldenären till borgenärerna, direkt eller via en »mellanman» (som förf. s. 63 ff.betonar, ställer han problemet något annorlunda än i »Konkurssurrogater», där han helt byggde på anordningen med en »mellanman» som representant för borgenärerna). Förf. frågar då bl. a., vad man här bör kräva som förutsättning för äganderättens övergång eller för stiftande av en panträtt. Som inledning till huvudproblemen diskuterar han överlåtelser till förnöjande av en enstaka borgenär och dessas förhållande till dels vanliga omsättningsöverlåtelser och dels egentliga säkerhetsöverlåtelser.
    En diskussion av förf:s frågeställningar och resultat, som naturligtvis till god del hänga samman med det speciella läget i dansk rätt, kan här icke ske. Emellertid lär man väl i praktiken icke i nämnvärd omfattning söka sig fram på den tekniska väg förf. förutsätter med civilrättslig överlåtelse; i varje fall gäller detta för Sveriges del (beträffande Danmark och Norgesynes HAGERUP BULL i TfR 1935 s. 429 not 1 och s. 430 vara av samma mening). Även om någon till äventyrs skulle hos oss försöka samma metod, lärer man icke kunna antaga, att ett effektivt skydd mot utanförstående borgenärers specialexekution kan åstadkommas i den utsträckning förf. för dansk rätts del hävdar.

Å. M.