LITTERATURNOTISER. 621A c t e s  d u  c o n g r è s  p é n a l  e t  p é n i t e n t i a i r e  international de Berlin août 1935. Berne. Vol. I a, I b. 1936. 555, 242 s. Vol. II—V. 1935.326, 385, 336, 287 s. — Bureau de la commission internationale pénale et pénitentiaire.

 

    Förhandlingarna vid den XI. internationella straffrätts- och fångvårdskongressen i Berlin i augusti 1935 ha nu utkommit i tryck. Kongressen har redan skildrats i SvJT (1935 s. 314 och 509). Till vad där anförts är endast att lägga, att publikationen bl. a. återger rapporterna från skilda länder i de frågor, som stodo på kongressens program, och debatterna vid kongressen, vilka på vissa punkter präglades av ganska starka meningsbrytningar. Boken erbjuder därför ett rikt material för kännedom om tänkesätten på olika håll i några av de mest aktuella spörsmålen på straffrättens och fångvårdens områden.

 

    M i n  s i s t a  v i l j a. Under denna titel tillhandahåller Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag till ett pris av 6 kr. för häftat exemplar och 12 kr. för bundet exemplar en »dokumentsamling» med tillhörande »vägledning». Dokumentsamlingen är avsedd att innehålla avskrift av en personstestamente samt råd och upplysningar till efterlevande om olika praktiska detaljer i samband med vederbörandes bortgång. Särskilda upplägg finnas sålunda för anteckningar om försäkringar, om ägda fastigheter samt andra tillgångar, om skulder och borgensförbindelser m. m. Vidare förutsättes, att särskilda anteckningar skola göras angående behandlingen av diverse efterlämnade papper och brev, angående formerna för begravningen o. s. v. Senare hälften av dokumentsamlingen är avsedd att upptaga olika släktupplysningar.
    Den särskilda »vägledningen» till samlingen innehåller huvudsakligen upplysningar och exempel med ändamål att möjliggöra för lekmannen att i mindre komplicerade fall själv ombestyra upprättandet av testamente.

 

S v e n s k a   l a n d s k a p s l a g a r. Tolkade och förklarade för nutidenssvenskar av ÅKE HOLMBÄCK och ELIAS WESSÉN. Andra serien: Dalalagen och Västmannalagen. Sthm 1936. Geber. L, 113, 181 s. Kr. 10.50.

 

    I pressläggningens ögonblick meddelas red., att en andra volym av professorerna Holmbäcks och Wesséns utgåva av landskapslagarna i översättning till nutida svenska är färdigställd. Som den första volymen innehöll Östgötalagen och Upplandslagen (se SvJT 1933 s. 553), har det ståtliga verket nu fortskridit till att omfatta fyra av landskapslagarna. SvJT, som hoppas snart kunna återkomma med en mera utförlig anmälan, har icke velat underlåta att med dessa rader redan nu fästa läsekretsens uppmärksamhet på att utgivningsarbetet tagit ett steg framåt. Den nya volymen är liksom den föregående försedd med en orienterande inledning och talrika förklarande anmärkningar.