Ny fransk sjölagstiftning. Av de efter världskriget tillkomna internationella konventionerna å sjörättens område har Frankrike år 1935 ratificeratdels konventionen i fråga om begränsningen av ansvarigheten för ägare av fartyg som användas till fart i öppen sjö dels ock konventionen rörande sjöpanträtt och fartygshypotek. Under senare år har i Frankrike arbete pågått för att med fransk rätt införliva jämväl den betydelsefulla internationella konventionen rörande konossement och såsom resultat av detta arbete föreligger nu en lag av den 2 april 1936 i fråga om befordran av gods till havs. Ur svensk synpunkt är denna lag av särskilt intresse med hänsyn till vår nya sjölagstiftning av den 5 juni 1936, bl. a. den ännu ej ikraftträdda lagen i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement, vilken lags stadganden i huvudsak innebära allenast en översättning av konossementskonventionens regler.
    Den nya franska lagen återgiver i delvis förändrad form sistnämnda regler; vissa av konventionens bestämmelser hava dock uteslutits. Lagen är

650 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.tillämplig endast å befordran till havs och å förhållandena från godsets inlastning till godsets utlossning till mottagaren. Den avser befraktningar som ske på grund av konossement men däremot ej certepartier. Regler givas angående bortfraktarens ansvarighet för godset samt angående utfärdande av konossement och intagande däri av vissa uppgifter rörande godset. Bortfraktarens ansvarighet för godset är i princip begränsad till ett belopp av 8,000 francs för kolli eller enhet; detta belopp kan emellertid förändras genom särskilt dekret i syfte att därigenom hänsyn skall tagas till internationella myntfluktuationer. Avtal i ändamål att minska bortfraktarens lagstadgade ansvarighet är ogiltigt. Lagen träder i kraft tre månader efter det Frankrikes ratifikation av konossementskonventionen blir gällande. Deponering av ratifikationsinstrument förväntas skola äga rum i slutet av innevarande år.

E. H.