Ändringar i amerikanska medborgarskapslagar. För vinnande av medborgarskap i Förenta Staterna genom naturalisation har hittills erfordrats— enligt lagen d. 29 juni 1906 — bl. a. oavbrutet hemvist inom staterna under 5 år före naturalisationsansökans ingivande. För att möjliggöra naturalisation även av personer, som, utan att ha haft sådant oavbrutet hemvist, likväl ådagalagt viss samhörighet med Förenta Staterna, har genom en lag avd. 25 juni 1936 införts följande föreskrift: med hemvist inom staterna likställes i naturalisationshänseende icke blott vistelse utomlands, föranledd av anställning i amerikansk statstjänst eller hos amerikanskt forskningsinstitut, utan även sådan utrikesvistelse, som föranledes av anställning hos amerikanskt affärsföretag med verksamhet för utvecklande av Förenta Staternas utrikeshandel.

652 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    En annan lag av samma dag underlättar möjligheten för kvinna, som genom giftermål med utlänning förlorat amerikanskt medborgarskap, att återvinna detta. Den s. k. Cable Act av d. 22 sept. 1922, som införde regeln att amerikansk kvinna genom giftermål med utlänning icke förlorar sitt amerikanska medborgarskap, föreskrev också, att kvinna, som genom giftermål enligt äldre rätt förlorat amerikanskt medborgarskap, endast kunde återförvärva detsamma genom naturalisation, för vilken dock särskilda lättnader medgåvos. Den nya lagen föreskriver nu, att kvinna, som genom födsel förvärvat amerikanskt medborgarskap men förlorat detsamma genom giftermål med utlänning före 1922 års lag, skall, efter äktenskapets upplösning, anses som amerikansk medborgare under samma förutsättning som om hon gift sig efter d. 22 sept. 1922 (d. v. s. under förutsättning att hon varit gift med»fri vit man» och icke före giftermålet avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap). För att komma i åtnjutande av amerikanska medborgarrättigheter måste sådan kvinna dock avlägga samma trohetsed, som erfordras för naturalisation.

G—ll.