SvJT:s redigering. Den uppmärksamme läsaren av SvJT torde hava lagt märke till en i år genomförd nyhet i redigeringen av tidskriften, som icke förut omtalats. Avdelningen »Aktuella spörsmål», som under årens lopp så småningom övergått till att huvudsakligen innehålla redogörelser för ny lagstiftning, har omlagts till en avdelning för mera subjektiva diskussionsinlägg i dagens frågor. I samband därmed har de ifrågavarande artiklarnas omfång i princip — ett undantag har måst medgivas — begränsats till omkring tre sidor. Red., som hoppas att den nya diskussionsavdelningen upptagits med intresse av våra läsare, vill fullfölja samma redigeringsprincip under nästkommande år.
    Under året ha de nya avdelningarna »Svensk rättspraxis» och »Från gången tid», vilka förebådats i samband med omtalandet av SvJT:s 20-årsjubileum (1936 s. 64), kommit till stånd. I den förra avdelningen är avsett att givas översikter över viktiga domstolsavgöranden; den senare avdelningen skall innehålla rättshistoriska artiklar av allmänintressant innehåll.
    Registret till 21:a årgången har icke såsom tidigare ordnats efter tidskriftens olika avdelningar utan har erhållit samma systematiska uppställning som 20-årsregistret.