654 NOTISER.    Hovrätternas ordförandebefattningar. Det i SvJT 1936 s. 385 omnämnda uppdraget åt byråchefen Ernst Leche att verkställa utredning angående en omorganisation av hovrätternas ordförandebefattningar m. m. är nu, efter anbefallt samråd med processlagberedningen m. fl., slutfört såvitt angår nämnda organisationsfråga genom en d. 10 nov. 1936 avlämnad P. M. i ärendet. Utredningsmannen föreslår följande. De nuvarande, på förordnande tillsatta divisionsordförandebefattningarna ersättas med fasta chefsbefattningar, en på varje division, vilkas innehavare benämnas lagmän. Sådana lagmansämbeten inrättas, åtta i Svea hovrätt, fyra i Göta hovrätt, två i hovrätten över Skåne och Blekinge och ett i hovrätten för Övre Norrland. Motsvarande antal hovrättsrådstjänster indragas. Lagman tillsättes genom fullmakt av K. M:t utan föregående förslag. Samtliga hovrättspresidenters uppfattning rörande kandidats lämplighet inhämtas dock i någon form. Vice ordförande förordnas av K. M:t tillsvidare under 5 år, en å varje division ide tre äldre hovrätterna, efter anmälan av presidenten men utan förslag å person. Presidenten bestämmer lagmännens och vice ordförandenas placering till tjänstgöring å de olika divisionerna. Vid muntlig förhandling som icke ledes av presidenten skall ordet som regel föras av lagmannen. Arbetet med kommunicering av besvär utan föredragning å division överflyttas till vice ordföranden. I avlöningshänseende hänföres lagmannen t. v., tills frågan om rättegångsreformens genomförande blir aktuell, till lönegraden A 2 (i ortsgrupp G 15,000 kr.). Vice ordförandens arvode utöver lönen i B 30 (i ortsgrupp G högsta löneklassen 11,940 kr.) höjes från 500 till 1,500 kr. Av budgetära hänsyn indragas i samband härmed de å hovrätternas stater uppförda ordinarie fiskalsbefattningarna, under förutsättning att frågan om assessorernas familjepension dessförinnan vinner sin lösning. Härigenom skulle hela anslagsökningen å hovrätternas stat kunna begränsas till omkring 10,000 kr. Ändringen i hovrätternas organisation föreslås genomförd från den 1 jan. 1938. För att erforderligt antal hovrättsrådstjänster motsvarande de nya lagmansämbetena vid den tidpunkten skola vara vakanta hemställes att ledig blivande hovrättsrådsämbeten i erforderlig utsträckning t. v. ej återbesättas.
    Processlagberedningen hade i sitt tidigare yttrande föreslagit de nya ordförandebefattningarnas placering i A 3.
    1936 års lönekommitté, med vilken utredningsmannen jämväl haft att samråda, har i ett utlåtande fogat vid promemorian bl. a. anfört, att kommittén måste ställa sig avvisande till förslaget om inrättande för närvarande av särskilda till chefslöneplanen hänförda befattningar för ordförandena å hovrätternas divisioner. Med hänsyn till vad som anförts om angelägenheten att åtgärder snarast vidtagas i avsikt att underlätta en övergång till den ändrade ordning för rekrytering av nämnda ordförandeposter som ansetts påkallad, uttalar kommittén att en organisatorisk ändring kan såsom ett provisorium vidtagas utan ändring av hittillsvarande lönegradsplacering och alltså med bibehållande av nuvarande anordning med ett utöver lönen utgående tilläggsarvode. Enligt denna tanke skulle inrättas nya ordinarie lagmansbefattningar i B 30 till föreslaget antal med ett tilläggsarvode av högst 2,500 kr. Tilläggsarvodet för vice ordförandena borde begränsas till 1,000 kr. I vidare mån än vad sålunda antytts som ett tänkbart provi-

NOTISER. 655sorium avstyrker kommittén för närvarande en omläggning av löneförhållandena för hovrätternas presidieposter.
    Promemorian har för yttrande remitterats till de fyra hovrätterna, statskontoret och allmänna civilförvaltningens lönenämnd.