Rättelse. På oförklarligt sätt har i SvJT:s notis (s. 471) om samarbetsdelegationen för Nordens kriminalistföreningar den oriktighet insmugit sig, att ledamoten av den finska delegationen dr A. Alanen angivits vara fängelseläkare; han är jur. dr och numera hovrättsråd.

 

    Sveriges domareförbund höll ordinarie förbundsmöte d. 17 okt. 1936 å riddarhuset. Förhandlingarna avsågo följande ämnen nämligen »Ändrade bestämmelser om verkställighet och förvandling av bötesstraff» med inledningsföredrag av prof. Folke Wetter och »Otillräknelighetsproblemet» med prof. Viktor Wigert och häradshövdingen Gustaf Lindstedt som inledare. En artikel av prof. Wigert, återgivande hans föredrag med någon förkortning, är intagen här ovan (s. 622). Referat av förhandlingarna i övrigt, vilket av utrymmesskäl icke kunnat inflyta i detta häfte, kommer att införas i första häftet nästa år.
    Vid mötet utsågs f. d. presidenten frih. Erik Marks von Würtemberg tillhedersledamot av förbundet. Till ledamöter av styrelsen valdes presidenten Birger Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, vice ordf., med häradshövdingen Nils Wihlborg som suppleant, rådmannen Edward Ploman, sekr. och kassaförvaltare, med hovrättsrådet Gunnar Nilsson som suppleant samt justitierådet Seve Ekberg med borgmästaren Ivan Nyborg som suppleant. Därutöver hade tidigare de fyra anslutna föreningarna till sina representanter i förbundsstyrelsen valt, Föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenten Karl Schlyter med hovrättsrådet Anders Renström som suppleant och presidenten Gunnar Bendz med hovrättsrådet Ernst Leche som suppleant, Föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Nils Edling

NOTISER. 657med häradshövdingen Ingemar Kramer som suppleant och häradshövdingen Gustaf Lindstedt med häradshövdingen John Samuelson som suppleant, Föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Berlin med rådmannen Gustaf Bång som suppleant och borgmästaren Thorwald Bergquist med borgmästaren Gösta Strandell som suppleant samt Revisionssekreterare föreningen revisionssekreteraren Bertil Thuresson med revisionssekreteraren Gösta Siljeström som suppleant. Till revisorer utsågos hovrättsrådet John Sjögren ochrådmannen Fredrik Trotzig med civilassessorn Halvar Lech och hovrättsassessorn Sven Björkholm såsom suppleanter.
    Vid överläggningarna närvoro statsråden K. G. Westman och Nils Quensel, ordföranden i Finlands Magistraters och Rådstufvurätters Förening, borgmästaren i Lahtis Otto Lyytikäinen, och sekreteraren i samma förening, justitierådmannen i Helsingfors Göran Leopold, samt ett 20-tal särskilt inbjudna advokater, läkare och straffrättsvetenskapsmän m. fl. Av förbundets egna omkring 475 medlemmar närvoro c:a 175.
    Efter förhandlingarna följde gemensam middag å Hasselbacken.