Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1936, sjuttonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse till ordinarie årssammanträde. Efter förrättade nyval utgöres styrelsen under femårsperioden 1936—1940av presidenten B. Ekeberg, ordförande, presidenten K. Schlyter, justitierådet R. Eklund, professorerna N. Stjernberg, Th. Engströmer och R. Bergendal, advokatenT. Forssner, generalkonsuln J. Sachs och direktören Ch. Dickson. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken jämlikt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):

 

»Revisionsberättelse.

 

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammareutsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1935 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.

NOTISER. 659    Räkenskaperna utvisa:Ingående balansräkning.Debet. Kredit.Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto kr. 100,925: 87 Obligationer Kr. 101,995: —Dispositionsfondens konto kr. 15,398: 11 Å kapitalräkning innestående Kr. 14,328: 98Kr. 116,323: 98 Kr. 116,323: 98Utgifter och inkomster.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 20: — Räntor Kr. 5,547: 60Grundfonden gottgjord Kr. 1,105: 52Dispositionsfonden gottgjord Kr. 4,422: 08Kr. 5,547: 60 Kr. 5,547: 60Utgående balansräkning.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 109,915: — Grundfondens konto Kr. 109,890: 21Å kapitalräkning innestående Kr. 14,795: 40 Dispositionsfondens konto Kr. 14,820: 19Kr. 124,710: 40 Kr. 124,710: 40
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi,att förvaltningen av fonden under år 1935 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 18 februari 1936.

 

C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh.»