Edward Hambro †. Den 13 august 1936 avgik forhenværende høiesteretsassessor Edward Hambro ved døden i Oslo i en alder av 84 aar. Han studerte først et par aar filologi, særlig latin og græsk, men begyndte saa paa det juridiske studium og blev candidat i 1875. I 1878 blev han ansat i Kirkedepartementet, hvor han arbeidet i 3 aar. I forberedelsen av lovgivning om geistlige emner (lønningsforhold, tiende, kirker, kirkegaarde) tok han senere virksom del og har utarbeidet væsentlige dele av motiverne. I nogen aar arbeidet han som secretær i Kristiania ingeniørvæsens hovedkontor, indtil han i 1890 — henved 40 aar gammel — ved constitution i Kristiania byret kom over i dommervirksomheten, som blev hans endelige arbeidsfelt. Som byretsdommer utgav han i 1901 første samling av denne rets domme (1867—1891), et meget nyttigt arbeide.
    Fra 1893 av var Hambro i 35 aar censor og examinator ved juridisk examen.
    I aarene 1902 til 1907 var han medlem av Kristiania bystyres repræsentantskap.
    I 1903 blev han constitueret som extraordinær assessor i Høiesteret, i 1910 som fast extraordinær, og i 1912 blev han fast assessor i Høiesteret. Han tok i 1921 avsked efter opnådd aldersgrænse.
    Ved siden av sin dommervirksomhet har Hambro i aarenes løp også utførtet omfattende teoretisk arbeide paa vidt spredte omraader. I Norsk Retstidende og i Tidsskrift for Retsvidenskap har han behandlet en række emner i norsk civilret. Og i bokform foreligger en avhandling om besiddelsen (1889) og en om forældelse av fordringer (1897). Endvidere har han (i Burchardt's Handelsgesetze des Erdballs) leveret en grei oversikt over norskhandels- og konkursret samt norsk, dansk og svensk sjøret (1906).
    Romerretten havde allerede fra Hambros ungdom fanget hans varme interesse, og denne interesse varte livet ut. Efter professor Ingstads død begyndte han i 1918 at gjennemgaa romerretten i forelæsninger paa universi-

NOTISER. 661tetet. Og senere utgav han lærebøker i den romerske obligationsrets specielle del, tingsret, familieret og arveret. I skrifter, utgit av Det norske Videnskapsakademi i Oslo, hvis medlem han var siden 1903, har han i 1924 utgiten indgaaende avhandling »Om enkelte med forbud beslægtede retsmidler i den romerske ret», og saa sent som i 1932 holdt han i akademiet et foredrag om »Nyere forskningsresultater vedkommende den klassiske romerske civilproces» (trykt 1933).
    Hambros interesse for retsligt samarbeide i Norden viste sig baade ved hans flittige deltagen i de nordiske juristmøter (helt fra 1878) og ved, at han i en lang årrække i Tidsskrift for Retsvidenskap gav oversikt over viktigere norske høiesteretsdomme.

U. A. Motzfeldt.