Dödsfall. Rådmannen Carl Gunnar Samuel Söderberg avled i Sthm 23 okt. 1936. S. var född i Österåker, Uppland, 1859, blev student i Uppsala 1880 och avlade där hovrättsex. 1890. Fyra år senare blev han rådman och magistratssekreterare i Enköping, vilken tjänst han innehade till sin död. Sedan 1899 var han sekreterare hos stadsfullmäktige och sedan 1900 ledamot av styrelsen för sparbanken i Enköping.
    Hovrättspresidenten Erik Säll avled i Vänersborg 24 okt. 1936. Han var född i Hassela, Hälsingland, 1890, blev student i Uppsala 1908 och blev där 1915 jur. kand. och 1918 fil. kand. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, blev t. f. fiskal 1922, e. o. assessor 1924 och två år senare assessor. År 1929 erhöll han förordnande som revisionssekreterare. Från år 1930 var hans verksamhet knuten till Västerbygdens vattendomstol, där han var först vattenrättssekr. och senare vattenrättsdomare, i vilken egenskap avdömandet av det stora målet om Vänerns reglering åvilade honom. Vid inrättandet av hovrätten för Övre Norrland 1936 utsågs han till dess förste president, men på grund av den sjukdom, som nu i förtid ändat hans liv, hade han ännu icke tillträtt detta ämbete.
    Borgmästaren Ludvig Magnus Eurén avled 19 nov. 1936. Född i Falun 1866 blev han student i Uppsala 1885 och avlade där 1894 jur. utr. kand. ex. 1897 blev han borgmästare i Eksjö och på denna post kvarstod han till sin död. Under åtskilliga år har E. varit auditör och vice krigsdomare vid Smålands husarregemente och Kalmar regemente.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 30 okt. 1936 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson att fr. o. m. 16 nov. 1936 tills vidare biträda inom justitiedepartementet vid utredningen ang. straffsystemet och samhällets skyddsåtgärder i övrigt mot brottsligheten (se SvJT 1936 s. 478).
    Chefen för justitiedepartementet har 5 nov. 1936 — jämte det kommerserådet Siegfried Matz beviljats begärt entledigande från uppdrag att såsom sakkunnig deltaga i utredning angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas (se SvJT 1936 s. 396jfr s. 478) — med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat byråchefen i utrikesdepartementet Magnus Hallenborg att deltaga i nämnda utredning.
    K. M:t har 13 nov. 1936 beslutat tillsätta en kommitté för utarbetande av en reformerad hyreslag. Till ledamöter i kommittén har chefen för justitiedepartementet enligt K. M:ts bemyndigande utsett borgmästaren Thorwald Bergquist i Västerås, tillika ordförande, ledamöterna av riksdagens andra kammmare direktören N. V. Sandström i Sollefteå och ombudsmannen J. A. Hermansson i Norrköping samt sekreteraren i Sveriges fastighetsägareförbund advokaten Sigurd Ahlmark i Stockholm och ledamoten av styrelsen för Hyresgästernas riksförbund hovrättsassessorn Sven Larsson i Malmö, varjämte t. f. revisionssekreteraren Gunnar Lindskog förordnats till sekreterare åt kommittén.

662 NOTISER.    K. M:t har 20 nov. 1936 förordnat assessorn i Svea hovrätt Herman Zetterberg att fr. o. m. 1 dec. 1936 tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.