NOTISER. 663    Internationella penitentiära kommissionen. K. M:t har 31 juli 1936 —jämte det häradshövdingen Gustaf Masreliez beviljats begärt entledigande från uppdrag att vara Sveriges ombud i den internationella penitentiära kommissionen — förordnat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge K. Schlyter att tills vidare vara ombud för Sverige i kommissionen.

 

    Ny rigsadvokat i Danmark. Ved rigsadvokat Golls afgang fra sit embede d. 31. august d. a., jfr. SvJT 1936 s. 401, udnævntes landsdommer Frits Pihl til hans efterfølger. Rigsadvokat Pihl, der er født i 1884, blev cand. jur. 1907 og cand. polit. 1911; han var derefter dommerfuldmægtig indtil 1917, da han udnævntes til auditør. I 1920 konstitueredes rigsadvokat Pihl som dommer i Københavns byret, udnævntes i 1923 til dommer smstds. og i 1935 til dommer i østre landsret.

Fh.

 

    Ny justitieminister i Finland. I samband med regeringsskifte i Finland har 7 okt. 1936 till justitieminister utnämnts regeringssekreteraren jur. dr Urho Kaleva Kekkonen. Denne är född 1900, avlade högre rättsexamen 1926, blev jur. kand. 1928 och erhöll titeln vice häradshövding s. å. Sin administrativa utbildning har Kekkonen erhållit inom lantbruksministeriet, där han blev yngre regeringssekreterare 1933. Han disputerade 1936 för juris doktorsgrad över en avhandling om kommunal valrätt, »Kunnallinen vaalioikeus».

 

    Danmarks højesteret. SvJT bragte i 1931 (s. 289) meddelelse om de ændringer, som havde fundet sted i højesterets sammensætning siden den i SvJT. 1929 (s. 185) givne oversigt over rettens dommere. I løbet af de sidste 4—5 aar er præsidenten Cosmus Meyer og højesteretsdommerne Schou, Nellemann og Riise afgaaet fra deres embeder, og højesteretsdommer Trolleer død.
    Præsidentstillingen er blevet besat med højesteretsdommer dr. jur. Troels G. Jørgensen, f. 1874, som blev cand. jur. 1897. Efter at have virket som dommerfuldmægtig og som assistent i ministerierne udnævntes han i 1905 til auditør i hæren, i 1919 til dommer i vestre landsret og i 1925 til dommer i højesteret. I 1902 tildeltes der præsidenten universitetets guldmedaille for besvarelsen af opgaven: hvorvidt øver indtrædelse af krigstilstand for landet indflydelse paa den indre statsretlige ordning, og i 1905 erholdt han doktorgraden for afhandlingen: erstatning for ejendomsafstaaelse.
    De ved ovennævnte afgang ledigblevne embeder er blevet besat med
    Georg Jens Lett, f. 1879, cand. jur. 1902, amtsfuldmægtig s. a., statsadvokat 1919, dommer i højesteret 1933.
    Thomas Frølund, f. 1883, cand. jur. 1910, assistent i justitsministeriet 1912, fuldmægtig smstds. 1919, kontorchef smstds. 1926, dommer i østre landsret 1929 og i højesteret 1933.
    Jesper Simonsen, f. 1881, cand. jur. 1910, sagførervirksomhed, kst. assessor i kriminal- och politiretten 1914, udnævnt 1916, dommer i Københavns byret 1919, i østre landsret 1929 og i højesteret 1936.
    Thorvald E. C. M. Berthing, f. 1881, cand. jur. 1906, dommerfuldmægtig, politiassessor i København 1919, statsadvokat 1920, dommer i vestre landsret 1931 og i højesteret 1936.

Fh.

 

    Finlands högsta domstol. Sedan SvJT år 1929 (s. 186) lämnat uppgift om ledamöterna i Finlands högsta domstol, har denna uppgift 1932 (s. 289kompletterats. Efter tidpunkten för sistnämnda notis ha avlidit år 1933 justitieråden Alfred Sarva och Harald Bäckström samt år 1935 justitierådet Carl Allan Särkilahti (Serlachius). Justitierådet Oiva Huttunen har 1933 utnämnts till justitiekansler, justitierådet Henrik Gregori Aminoff har avgått till följd av 70 års ålder 1935, justitieråden Väinö Robert Kannel och Juho Ilmari Saloheimo hava erhållit häradshövdingetjänster, den förre i Ikaalinen domsaga 1933 och den senare i Tyrvää domsaga 1935. Efter förenämnda hava till justitieråd utnämnts Frans Aleksis Ekholm 1933, Oskar Möller, Onni Jo-

664 NOTISER.hannes Heinonkoski och Lahja Adolf Gabriel Kerppola 1934 samt Onni VoipioYrjö Lehtonen och Knut Adolf Molin 1935.
    Justitierådet Ekholm, f. 1879, avlade högre förvaltningsexamen och rättsexamen 1904, blev filosofie kandidat 1908 och erhöll vicehäradshövdingetitel 1909; blev kanslist i Åbo hovrätt 1917, notarie s. å., fiskal 1918, utnämndes till assessor i samma hovrätt 1918 och hovrättsråd 1930.
    Justitierådet Molin, f. 1876, avlade rättsexamen 1900, högre förvaltningsexamen 1902, erhöll vicehäradshövdingetitel 1903, antogs till kanslist i Åbo hovrätt 1914 och befordrades till registrator s. å. Häradshövding i Ålands domsaga 1917, utnämndes han till assessor i sagda hovrätt 1918 och till hovrättsråd 1929. Han har deltagit i kommunal verksamhet i Åbo, bl. a. som kommunalfullmäktig sedan 1919. Under åren 1924—30 och 1932—33 var han riksdagsman.
    Beträffande övriga av ovannämnda justitieråd hänvisas till SvJT 1934 s. 527 och 1935 s. 624.

Y. J. H.