Norges høiesterett. I SvJT for 1929 side 186 er gitt en oversikt over høiesterettsdommere. Oversikten er fullstendiggjort i SvJT for 1932 side 290Siden den tid har dommerne D. H. Christiansen, H. Bang og L. Bade tatt avskjed efter opnådd aldersgrense.
    Av de dommerembeder som derved er blitt ledige, er 2 inndratt, således at høiesterett nu består av justitiarius, 18 dommere og 1 ekstraordinær dommer.
    Til dommer blev utnevnt Arne Sunde, f. 1883, officer 1905, cand. jur. 1911, høiesterettsadvokat 1922, justisminister 1930—31 og 1933—35. Ekstraordinær høiesterettsdommer 1935. Høiesterettsdommer Sunde er emellertid efter ansökning meddelt avskjed fra 15 april 1936, da han er ansatt som bankchef i Bergens Privatbank, Oslo.
    Høiesterettsdommer M. C. Backer er meddelt avskjed fra 26 juni 1936 efter opnådd aldersgrense.
    Som høiesterettsdommer er utnevnt tidligere høifjellsdommer Sverre Grette, født 1888, juridisk kandidat 1911. Han har tidligere vært konstituert som høiesterettsdommer, se SvJT 1932 s. 290.
    Videre er som ekstraordinær høiesterettsdommer beskikket høiesterettsadvokat Emil Stang, født 1882, juridisk kandidat 1905. Han har siden 1911v ært praktiserende advokat i Oslo. O. F. H.

 

LAGRÅDET.

 

har nedannämnda dagar år 1936 avgivit utlåtande över följande lagförslag.

Maj 22. Förslag till lag om rättegången i vissa tryckfrihetsmål. Föredragande: lagbyråchefen Carl Gustaf Hellquist.

Juni 19. Förslag till lag om befordran med luftfartyg. Föredragande: hovrättsassessorn Erik Hagbergh.

Juni 20. Förslag till ansvarighetslag för fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgälds kontoret m. fl. Föredragande: byråchefen Claes Johansson. (Fin. dep.)

Sept. 24. Förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m.; Föredragande: utrikesrådet Folke Malmar.

Okt. 12. Förslag till lag om tvångsuppfostran m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Ivar Strahl. 

Okt. 23. Förslag till lag om förekommande och släckning av skogseld, Föredragande: hovrättsrådet H. F. Knagenhielm Karlsson. (Jordbr.dep.)

Nov. 30. Förslag till lag om verkställighet och förvandling avböter m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Nils Regner.