Förslag till lag om förenings- och förhandlingsrätt. Kommittén angående privatanställda (prof. M. Fehr ordf. m. fl. med hovrättsassessorn N. Beckman som sekr.), vilken tidigare avgivit ett betänkande med förslag till

NOTISER. 71lag om arbetsavtal,1 har d. 25 nov. 1935 till chefen för socialdepartementet inlämnat ett nytt betänkande, innefattande förslag till lag om förenings- och förhandlingsrätt (statens offentl. utr. 1935: 59). I likhet med det föregående avser detta lagförslag endast förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i enskild tjänst; och bestämmelserna äro så tillvida av dispositiv natur, att de kunna sättas ur kraft genom kollektivavtal. Med föreningsrätt menar kommittén rätten att tillhöra eller icke tillhöra en förening av arbetstagare resp. arbetsgivare. Att förmå eller hindra någon att inträda i eller utträda ur dylik förening skall enligt förslaget anses som kränkning av föreningsrätten. Sådan kränkning skall medföra skadeståndsskyldighet; och i individuella arbetsavtal eller föreningsstadgar meddelade bestämmelser, som kränka föreningsrätten, skola vara ogiltiga. Vad förhandlingsrätten angår, fastslår kommittén till en början som allmän princip skyldighet för arbetsgivaren eller dennes organisation, å ena, samt arbetstagarnas organisation, å andra sidan, att på framställning från endera parten träda i förhandling med varandra under beaktande av båda parternas gemensamma intresse. För åsidosättande av denna allmänna regel uppställes ingen påföljd, men kommitténs förslag innefattar möjlighet för vardera parten att under vissa angivna förutsättningar hos socialstyrelsen utverka utseende av en opartisk ordförande (eventuellt en kommission) att leda förhandlingen. Denne opartiske ordförande har utrustats med särskilda tvångsmedel att förmå en förhandlingsovillig part att träda i förhandling. Åt reglerna om förhandling under opartisk ledning har kommittén förlänat en särställning. De skola nämligen icke bliva tillämpliga på andra föreningar av arbetstagare än sådana, som genom en anmälan till socialstyrelsen förklarat sig vilja anlita det föreslagna förhandlingsförfarandet under opartisk ledning i stället för att tillgripa stridsåtgärder (strejk, blockad, bojkott o. d.). Betänkandet är icke enhälligt. Fyra av kommitténs åtta ledamöter hava reserverat sig i olika avseenden.