Sveriges Domareförbunds konstituerande möte. D. 30 nov. 1935 sammanträdde Föreningen Sveriges Hovrättsdomare, Föreningen Sveriges Häradshövdingar, Föreningen Sveriges Stadsdomare och Revisionssekreterareföreningen jämte flera utanför dessa föreningar stående domare till gemensamt möte å Riddarhuset i Stockholm. Sammanträdet öppnades av hovrättsdomareföreningens ordförande presidenten Birger Ekeberg, som även utsågs till ordförande vid mötet. Till vice ordförande utsågos ordföranden i häradshövdingeföreningen häradshövdingen Carl Arhusiander samt ordföranden i stadsdomareföreningen borgmästaren Walter Kant. Såsom sekreterare tjänstgjorde revisionssekreteraren frih. Erik Leijonhufvud och hovrättsassessorn Sven Björkholm.
    De närvarande beslöto enhälligt att konstituera Sveriges Domareförbund. Till förbundet äro de fyra nämnda föreningarna med sina medlemmar anslutna. Medlemmar ur andra kategorier få ansluta sig direkt till förbundet.
    I de vid mötet antagna stadgarna angives förbundets syfte vara att samla sina medlemmar till rådplägning i ämnen av intresse för den svenska domarekåren i dess helhet.

 

1 Se SvJT 1935 s. 313.

72 NOTISER.    Till förbundets ordf. valdes presidenten Ekeberg, till v. ordf. f. d. justitierådet Arthur Lindhagen med häradshövdingen Nils Wihlborg som suppleant, till sekr. och skattmästare frih. Leijonhufvud med revisionssekreteraren Bertil Thuresson som suppleant och till ledamot utan särskild funktion numera justitierådet Seve Ekberg med borgmästaren Ivan Nyborg som suppleant. Därutöver hade tidigare de fyra anslutna föreningarna till sina representanter i förbundsstyrelsen valt, hovrättsdomareföreningen presidenten Gunnar Bendz och hovrättsrådet Anders Renström med t. f. presidenten Sommar Bruzelius och hovrättsrådet Carl Romberg som ersättare, häradshövdingeföreningen häradshövdingarna Arhusiander och Gustaf Lindstedt med häradshövdingarna John Samuelson och Nils Edling som ersättare, stadsdomareföreningen f. d. justitieborgmästaren Bernhard Lindberg och rådmannen Edward Ploman med borgmästarna Nils Berlin och Thorwald Bergquist som ersättare samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Gösta Siljeström med revisionssekreteraren Alvar Montelius som ersättare. Till revisorer utsågos rådmannen Gustaf Bång och hovrättsrådet John Sjögren med assessorn Halvar Lech och hovrättsassessorn Björkholm som ersättare.
    Efter förhandlingarna följde den ovan i detta häfte (s. 20) refererade överläggningen om domareutbildningen.
    På aftonen samlades ett stort antal av mötesdeltagarna till middag å Piperska muren.