Dödsfall. F. d. landskamreraren Ture Reinhold Laurentius Broström avled 21 nov. 1935 i Karlstad. B. var född 1860 i Linköping. Sedan han avslutat sina universitetsstudier med hovrättsex. 1884 och förvärvat vederbörliga tingsmeriter utnämndes han 1887 till vice häradshövding. Därefter inträdde han i landsstaten, först i Jönköpings län och sedermera i Värmlands län, där han 1901 utnämndes till landskamrerare. 1928 avgick han med pension från denna post.
    Häradshövdingen Nils Adolf Eberhard Munck af Rosenschöld avled 6 dec. 1935. Född i Kristianstad 1869 blev han student i Lund 1887 samt avlade där jur. utr. kand.-ex. 1892. Efter tjänstgöring i och under Svea hovrätt, därav åren 1904—1909 såsom adjungerad ledamot, utnämndes han sistnämnda år till häradshövding i Sunnerbo domsaga, vilket ämbete han innehade till sin död.
    Vice häradshövdingen Thor Landegren avled 8 dec. 1935 i Norrviken. Han var född i Jönköping 1861, blev student i Uppsala 1882 och avlade där 1888 hovrättsex. Fyra år senare utnämndes han till vice häradshövding. Efter några års tjänstgöring i finansdepartementet och andra ämbetsverk inträdde han i länsstyrelsen i Jönköping. 1900 utnämndes han till kronofogde i Östra härad, på vilken post han kvarstod till 1918.
    F. d. landssekreteraren Daniel Ekelund avled i Stockholm 16 dec. 1935. E. var född i Karlstad 1859, blev student i Uppsala 1877 och avlade där hovrättsex. 1883. Fyra år senare utnämndes han till vice häradshövding och inträdde därefter i Svea hovrätt. 1894 blev han assessor men lämnade sedan hovrätten och blev följande år kansliråd och byråchef i civildepartementet. 1905 utnämndes han till landssekreterare i Stockholms län och kvarstod på denna post till 1926.
    Rådmannen Ernst Gunnar Lundahl avled i Stockholm 18 dec. 1935. Född i Västerås 1878 blev han student 1897 och avlade fem år senare i Uppsala hovrättsex. L. inträdde därefter i Stockholms rådhusrätt och blev där 1910 notarie, 1913 civilassessor samt 1923 rådman. Sedan några år tillbaka fungerade han såsom vice ordförande på en av rådhusrättens avdelningar.

 

    Justitiedepartementet. Sedan prof. Ragnar Bergendal och hovrättsassessorn Gunnar Lindskog 15 juni 1935 erhållit uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i strafflagens speciella del i syfte att bringa strafflatituderna för olika brott i bättre överensstämmelse med brottens svårhetsgrad enligt nu rådande uppfattning (se SvJT 1935 s. 413), har chefen för justitiedepartementet 6 dec. 1935, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat överläkaren docenten Torsten Sondén att i egenskap av sakkunnig inom departementet deltaga i berörda lagstiftningsarbete såvitt angår 18 kap. strafflagen.

78 NOTISER.    K. M:t har 13 dec. 1935 förordnat att de inom justitiedepartementet pågående kommitté- och sakkunnigutredningar, vilka icke hunne avslutas före d. 1 jan. 1936, då skulle avbrytas och att med fullföljande av utredningsarbetet skulle anstå till dess departementschefen annorlunda bestämde. Beslutet lär vara föranlett av kommittéanslagets hårda belastning under 1935.
    K. M:t har 30 dec. 1935 förordnat hovrättsassessorerna Bertil Hagström, Maths Heüman och Ivar Strahl att tills vidare, Heüman och Strahl under år 1936 samt Hagström under tiden 1 jan.—15 mars 1936, biträda å justitiedepartementets lagbyråer med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas.