Socialdepartementet. K. M:t har
    30 dec. 1935 förordnat assessorn i Svea hovrätt Nils Beckman att tills vidare biträda å socialdepartementets lagbyrå med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom;
    s. d. utsett ledamöter i sinnessjuknämnden för fem år fr. o. m. 1 jan. 1936 och därvid till ordf. i nämnden efter landshövdingen K. Hj. Hammarskjöldförordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Bergendal.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 18 dec. 1935, jämlikt K. M:ts bemyndigande 15 juni s. å., förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Lind att såsom sekreterare biträda lantbruksstyrelsen och medicinalstyrelsen vid dessa ämbetsverk gemensamt anbefalld utredning ang. frågorna om bekämpande av den smittsamma kastningen hos nötkreatur och om lagstiftning rörande handeln med husdjur för hindrande av smittsamma sjukdomars spridande.
    K. M:t har 9 jan. 1936 förordnat assessorn i Svea hovrätt Rolf Dahlgren att tillsvidare biträda i jordbruksdepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 3 jan. 1936 till justitieråd utnämnt häradshövdingen i Sollentuna och Färentuna domsaga, förutvarande justitieombudsmannen Seve Ekberg.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har förordnat
    20 dec. 1935 hovrättsråden i Göta hovrätt Torsten Fredriksson, i Svea hovrätt Folke Rudewall och Gösta Strandell samt i hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Carlsson att tills vidare under förra halvåret 1936 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    30 dec. 1935 assessorn i Göta hovrätt Christer Gemzell att fr. o. m. 3 jan. tills vidare t. o. m. 5 febr. 1936 tjänstgöra såsom t. f. revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    13 dec. 1935 beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Gösta Fischer avsked;
    s. d. — med hänsyn till föreliggande frågor om vissa organisatoriska förändringar inom rikets hovrätter — förordnat, att hovrättsrådsämbeten som bliva vakanta icke skola återbesättas, förrän K. M:t annorlunda förordnade, samt att fiskalstjänsterna i hovrätterna tills vidare icke skola besättas med ordinarie innehavare i vidare mån än som erfordrades för att antalet ordinarie fiskaler skall uppgå, i Svea hovrätt till 8, i Göta hovrätt till 4 och i hovrätten över Skåne och Blekinge till 2;
    20 dec. 1935 till ordf. resp. vice ordf. å division i Göta hovrätt 23 dec. 1935—31 dec. 1936 förordnat hovrättsråden Birger Aurell och Hans Ljungholm;
    s. d. till advokatfiskal i Svea hovrätt utnämnt t. f. advokatfiskalen i hovrätten Ernst Aderlund.

 

    Häradsrätterna. K. M:t — som i kung. 18 okt. 1935 (nr 541) bestämt att tingsstället för Nordmarks domsaga, vilket nu är förlagt till

NOTISER. 79Långelanda, skulle från dag som K. M:t beslutade förläggas till Årjäng—har 29 nov. 1935 förordnat om tingsställets förflyttning till sistnämnda ort fr. o. m. 31 aug. 1936 (hösttingets början);
    K. M:t har 29 nov., resp. 13, 20 och 30 dec. 1935 förordnat om införande med 1936 års ingång av s. k. kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Södertörns, Oppunda och Villåttinge, Luleå och Norra Roslags domsagor. I sistnämnda domsaga, där sekreterare icke finnes anställd, har samtidigt vidtagits den inskränkning i häradshövdingen såsom inskrivningsdomare eljest tillkommande ledighet, att häradshövdingen därutinnan likställts med sekreterare som är inskrivningsdomare. Antalet domsagor, där aktsystem tillämpas, är därmed uppe i 15.
    K. M:t har 13 dec. 1935 till häradshövding i Mellersta Roslags domsaga utnämnt vice häradshövdingen Petrus Grufman.