Häradsnämnderna. K. M:t har 1 nov., resp. 20 dec. 1935 föreskrivit, att antalet nämndemän i Trögds tingslag av Uppsala läns södra domsaga och i Gästriklands östra domsaga skall minskas från 30 till 24, resp. ökas från 13 till 18.

 

    Sekreterare i domsagorna. K. M:t har
    6 dec. 1935 förordnat, att under förra halvåret 1936 sekreterare skall vara anställd i en var av följande nytillkomna 9 domsagor, nämligen: Uppsala läns norra, Nora, Hedemora, Nedansiljans, Jämtlands norra, Piteå, Bråbygdens och Finspångaläns, Sunnerbo samt Nordals, Sundals och Valbo;
    20 dec. 1935 bemyndigat Göta hovrätt att — sedan vissa förutsättningar ang. kansliets anordnande m. m. blivit uppfyllda — förordna sekreterare i Södra Möre domsaga för tiden t. o. m. 30 juni 1936.
    Då sekreterare tidigare finnas i 37 domsagor, kommer antalet sekreterare sålunda att under 1936 uppgå till 47, vartill komma 3 biträdande domare.

 

    Tingslagsregleringar. K. M:t har
    18 okt. 1935 förordnat att Medelpads östra domsagas dåvarande två tingslag, eller Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag samt Indals tingslag, skola fr. o. m. 1 jan. 1936 vara förenade till ett tingslag med tingsställe i Sundsvall;
    s. d. förordnat att K. M:ts beslut 17 mars 1933 om förening av tingslagen i Sevede och Tunaläns domsaga, eller Sevede tingslag och Tunalänstingslag, till ett tingslag med tingsställe i Vimmerby skall träda i tillämpning 1 jan. 1936;
    25 okt. 1936 — under uttalande att K. M:t i likhet med J. O. ansåge Mellersta Roslags domsaga böra utvidgas genom förening med densamma av område från angränsande domsaga eller domsagor men funne hinder numera möta mot en sammanslagning av domsagan med Norra Roslags domsaga eller del därav — anbefallt Svea hovrätt att verkställa utredning ang. sådan reglering av övriga angränsande domsagor, avsedd att träda i kraft sedan häradshövdingämbetet i någon av dem blivit vakant, att tillfälle till utvidgning av Mellersta Roslags domsaga därigenom beredes. Tilllika har hovrätten anbefallts att utan hinder av denna utredning omedelbart kungöra häradshövdingämbetet i Mellersta Roslags domsaga till ansökan ledigt (jfr ovan under Häradsrätterna).

 

    Rådhusrätterna. Vid Stockholms rådhusrätt ha 22 nov. 1935 till förste assessorer utnämnts andre assessorerna Carl Rundquist och Henning Bruce samt 13 dec. 1935 till andre assessorer amanuenserna Richard Kettner och Knut Ljungberg.
    Vid rådhusrätten i Malmö ha till assessorer utnämnts 20 nov. 1935 exekutionsnotarien Gustaf Adolf Paulson och 29 nov. 1935 aktuarien Knut Bergwall. Till rådman i Malmö hava stadsfullmäktige 8 jan. 1936 valt assessorn Olof Wickman.

80 NOTISER.    K. M:t har
    13 dec. 1935 beviljat borgmästaren i Visby Hjalmar Torpadie avsked; och
    30 dec. 1935 till borgmästare i Arboga utnämnt t. f. borgmästaren där Wilhelm Wester.
    K. M:t har vidare
    22 nov. 1935 fastställt beslut av stadsfullmäktige i Malmö 20 sept. 1935 om inrättande av en ny ordinarie rådmanstjänst samt en ny ordinarie assessorstjänst vid rådhusrätten och magistraten i staden;
    s. d. — i samband med meddelande av fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Gävle, varigenom dennas nuvarande organisation å borgmästare och fem lagfarna rådmän, därav en polismästare, lämnats orubbad — förordnat att, vid härnäst inträffande vakan så annan rådmansbefattning vid rådhusrätten och magistraten än magistratsrådmannens, med åtgärder för den ledigblivna befattningens återbesättande skall tills vidare anstå, ävensom anbefallt länsstyrelsen i Gävleborgs län föranstalta att utredning verkställes, vid inträffande vakans å polismästartjänsten, om densammas utbrytande ur rådhusrätten och magistraten och vid första inträffande vakans å annan nyssnämnd rådmansbefattning om tjänstens utbyte mot en assessorstjänst att tillsättas på förordnande;
    6 dec. 1935 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Umeå, enligt vilken denna skall utgöras av bl. a. borgmästare samt en förste och en andre lagfaren rådman, varjämte föreskrivits att i fråga om behörighet till befattningarna såsom lagfaren rådman skall gälla vad i KK. 4 maj 1934 (nr 117) angående behörighet till vissa befattningar vid rådhusrätt är stadagt beträffande där avsedda tjänster.
    30 dec. 1935 medgivit att med åtgärder för återbesättande av borgmästartjänsten samt förste lagfarne- och icke-lagfarne rådmanstjänsterna i Uddevalla (jfr SvJT 1934 s. 621 o. 1935 s. 319) må ytterligare anstå tills vidare i avbidan på K. M:ts beslut i anledning av begärd fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i staden.