Bonastyrelsen. K. M:t har 13 dec. 1935 förordnat borgmästaren i Norrköping Gustaf Adolf Björkman att under tre år fr. o. m. 1 jan. 1936 vara ordförande och ledamot i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Civilrättsprofessuren i Lund. K. M:t har d. 30 dec. 1935 till professor i civilrätt vid universitetet i Lund fr. o. m. d. 1 jan. 1936 utnämnt docenten vid samma universitet Hjalmar Karlgren (jfr SvJT 1935 s. 617).
    Prof. K. är född d. 16 juli 1897, avlade i dec. 1918 jur. kand. examen vid Stockholms högskola, tjänstgjorde dec. 1918—juni 1920 såsom biträdande jurist å advokatbyrå i Stockholm, fullgjorde tingstjänstgöring och förvaltade domarämbete aug. 1923—juni 1926, innehade befattning som kanslist och notarie (stenograf) hos riksdagens andra kammare åren 1918—1919 resp. 1919—1931, avlade juris licentiatexamen vid Stockholms högskola i nov. 1929, disputerade därstädes för juris doktorsgrad d. 7 dec. 1929, promoverades till juris doktor d. 28 maj 1930, förordnades till docent i civilrätt vid universitetet i Lund d. 11 nov. 1930, uppehöll från sept. 1931 t. o. m. dec. 1933 professorsämbetet i processrätt och från mitten av mars 1934 professorsämbetet i civilrätt vid universitetet.
    K. har publicerat, förutom tidskriftsuppsatser: »Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet» (1929), »Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt svenskrätt» (1930), »Rechtsgeschäfte» (i »Zivilgesetze der Gegenwart» 1933), samt »Studier i allmän avtalsrätt» (1935).