Domen över lord Kylsant. Som ett apropå till det stora bedrägerimål, vilket under de senaste åren väckt mycken uppmärksamhet i vårt land och som belyses i detta häfte, kan det vara av intresse att erinra om det år 1931 avgjorda engelska målet mot lord Kylsant. Denne, som var direktör för ett av världens största rederier, The Royal Mail Steam Packet Company, blev ställd under åtal, dels för att han skulle ha givit aktieägarna missvisande uppgifter beträffande räkenskapsåren 1926 och 1927 — av årsredogörelserna, som ledde till att styrelsen verkställde utdelning, framgick icke att bolaget haft underskott och att utdelningen skulle tagas av tidigare års överskott — dels för att han år 1928 utsänt en missvisande offentlig inbjudan att teckna ett obligationslån. Beträffande det förstnämnda förhållandet blev han frikänd, beträffande det andra däremot dömd till tolv månaders fängelse. I inbjudningen hette det: »räntan på de härmed utbjudna obligationerna kommer att utgöra £ 100,000 årligen. Ehuru vårt bolag i likhet med andra rederiföretag har lidit under de för skeppsfarten rådande tryckande förhållandena, visar dess av revisorerna granskade räkenskaper, att de sista tio årens genomsnittliga årsöverskott (däri inräknat överskottet från försäkringsfonden), efter att avskrivningar företagits för förslitning av material och räntor betalts å redan upptagna obligationslån, har varit tillräckligt stort för att kunna hava täckt mera än fem gånger räntan av det nu utbjudna lånet. Efter betalning av alla skatter, avskrivningar på fartygen etc., avsättningar till reservfond och betalning av utdelning å preferenskapitalet har utdelningen å stamaktierna under de sista sjutton åren varit — — —». Därefter följde i prospektet en redogörelse för de under åren 1911—1927 betalade utdelningarna, varierande från fem till åtta procent med undantag för år 1926 då det blott betalades fyra procent. Däremot omtalade inbjudningen icke, att dessa utdelningar för de senare åren icke tagits av samma års överskott — driften hade dessa år i stället gått med förlust — utan av reserver härrörande från krigstiden. Ehuru ingen av de i prospektet lämnade upplysningarna i och för sig var oriktig, gjordes från åklagarsidan gällande att handlingen i sin helhet var ägnad att vilseleda allmänheten och att det också varit avsikten med dess avfattning.

I. S.