De kungl. kommittéerna 1935—1936. Enligt riksdagsberättelsen 1936 hade bland andra följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under 1935 avslutat sin verksamhet, nämligen kommittén ang. statsfientlig verksamhet (se SOU1 1935:8), sakk. ang. allmänna handlingars offentlighet (se SOU 1935:5), kommittén ang. avbrytande av havandeskap och straff för fosterfördrivning (se SOU 1935: 13 och 15), delegerade ang. vissa internationella rättsförhållanden rör. arv och testamente (se SOU 1936:24), sakk. ang. införande av ett dagordningsinstitut i vår författning m. m. (se SOU 1935:21), sakk. ang. avveckling av bestående fideikommiss (se SOU 1935:50), sakk. ang. organisationen av hovrätten för Övre Norrland, sakk. ang. nedläggande av vissa fångvårdsanstalter, sakk. ang. ändrade bestämmelser rör. resning, sakk. ang. muntliga förhör i hovrätt, kommittén ang. om organisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarnam. m. (se SOU 1935:57), sakk. ang. överflyttande från överexekutor till domstolsmyndighet av lagsökningsmål och mål om handräckning för fordran (se dep:ts promemorior 1935:5).

 

    1 Statens offentliga utredningar.

11—Svensk Juristtidning 1937.

162 NOTISER.    Enligt riksdagsberättelsen 1937 hava följande kommittéer och sakkunniga inom samma departement slutat under 1936: 1933 års sjölagstiftningskommitté (se SOU 1936:17), sakk. för vissa lufträttskonventioner (se SOU 1936:54), sakk. ang. utlännings rätt att här i riket vistas m. m. (se SOU 1936:53), sakk. ang. tingshusbyggnadsskyldigheten (se SOU 1936: 37).
    Följande kommittéer eller sakkunniga inom justitiedepartementet fortsätta sin verksamhet vid 1937 års ingång. 1. Sakk. för utredning ang. partiella reformer på strafflagstiftningens område. En utredning ang. reformering av gällande bestämmelser om sammanträffande av brott skulle av prof. R. Bergendal igångsättas i jan. 1937. Senare har assessor N. Regner förordnats biträda härvid. — 2. Sakk. för utredning ang. reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden: a) ang. villkorlig dom (ordf. prof. F. Wetter), utredningen beräknas slutförd under första hälften av 1937; b) ang. revision av förvarings och interneringslagarna (ordf. advokat E. Löfgren), utredningen slutförd, se SOU 1937: 3; c) ang. de allmänna principerna för en omläggning av samhällets skyddsåtgärder mot brottsligheten (president K. Schlyter och assessor Sven Larsson), vid utredningen skall särskild uppmärksamhet ägnas frågan om brottslighet på grund av arbetsskygghet. — 3. Sakk. för samråd med byggnadsstyrelsen vid utredning ang. garnisonssjukhusets användning till lokaler för Högsta domstolen och Svea hovrätt (president B. Ekeberg, f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet N. v. Steyern), se SvJT 1936 s. 478. — 4. Sakk. för utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (byråchefen C. G. Hellquist). — 5. Kommittén för utredning av vissa organisationsfrågor inom domsagoförvaltningen (ordf. president G. Bendz). — 6. Sakk. för utredning av vissa organisationsfrågor inom hovrätterna (byråchefen E. Leche), utredningen avslutad beträffande ordförandebefattningarna å hovrätternas divisioner, fortgår beträffande ändrad befordringsgång mellan hovrätterna och nedre justitierevisionen. — 7. Sakk. för utredning ang. författarrätt (f. d. hovrättsrådet Hj. Himmelstrand), utredningen beräknas slutförd i febr. 1937. — 8. Kommittén ang. pensionering av i enskild tjänst anställda (ordf. häradshövding Å. Hartelius). — 9. Sakk.ang. förhindrande av förorening av vatten och luft samt rörande rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar (ordf. vattenrättsdomaren greve H. Hamilton). — 10. Sakk. ang. en reformerad hyreslagstiftning (ordf. borgmästare Th. Bergquist). — 11. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område (biskop T. Andræ och prof. N. Herlitz).
    I fråga om kommittéer vilka lyda under andra departement hänvisas, beträffande under 1935 och 1936 avgivna betänkanden, till en översikt häröver i ett senare häfte. Vid ingången av 1937 fortsatte bland andra följande kommittéer med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor sin verksamhet: befolkningskommissionen (soc. dep., ordf. generaldirektör N. Wohlin), livsmedelslagstiftningssakkunniga (soc. dep., sekr. hovrättsrådet C. A. Davidsson); 1935 års vägsakkunniga (komm. dep., ordf. landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovrättsrådet S. G. L. Quensel); 1936 års järnvägskommitté (komm. dep., ordf. generaldirektör H. V. Leo, sekr. hovrättsrådet Chr. Gemzell); 1936 års trafikutredning (komm. dep., ordf. riksdagsman O. Jeppsson, sekr. assessor B. Danielson); sakk. för utredning rör. trafikolyckornas orsaker

NOTISER. 163m. m. (komm. dep., ordf. landshövding A. E. Rodhe, sekr. A. Wistrand); 1934 års familjepensionsutredning (fin. dep., ordf. generaldirektör greve H. A. Hamilton); sakk. ang. den rättsliga vården och förvaltningen av kronans fasta egendom (fin. dep., generaldirektör Lennart Berglöf); kvinnoarbetskommittén (fin. dep., ordf. f. d. yrkesinspektris Kerstin Hesselgren, sekr. fil. kand. Alva Myrdal); kommunalskatteberedningen (fin. dep., ordf. borgmästaren Joel Laurin, sekr. skattedirektör K. G. A. Sandström, bitr. sekr. assessor E. Thomasson); 1936 års uppbördskommitté (fin. dep., ordf. borgmästare Th. Bergquist, sekr. assessor A. Rylander); 1936 års skattekommitté (fin. dep., ordf. bankofullmäktig C. P. V. Nilsson i Gränebo, sekr. hovrättsrådet M. Lembke); utredning ang. vissa jaktlagstiftningsfrågor (jordbr. dep., revisionssekreterare G. Bouveng); insjöfiskesakkunniga (jordbr. dep., hovrättsrådet K. E. S. Lindby); utredning ang. reglering av jordbrukets skuldförhållanden (jordbr. dep., ordf. generaldirektör N. Wohlin, biträd. sekr. assessor R. B. Dahlgren); skogslagkommissionen (jordbr. dep., hovrättsrådet T. Sjöfors, sekr. assessor B. A. Fallenius); 1936 års egnahemsutredning (ordf. generaldirektör O. H. Malmberg); utredn. rör. förbättring av lantarbetarnas löneställning (genom civillagstiftning med tvingande bestämmelser om inskränkning av avtalsfriheten, jordbr. dep., byråchefen K. Persson, sekr. hovrättsfiskal E. Alexanderson); 1936 års arrendeutredning (jordbr. dep., ordf. hovrättsrådet E. Anderberg, sekr. assessor S. Rönnquist); utredn. ang. industriellt rättsskydd (handelsdep., generaldirektör K. Hjertén).