Lagberedningen har, enligt sin till K. M:t avgivna redogörelse för verksamheten under år 1936, bearbetat tidigare utkast till bestämmelser om styrelse, verkställande direktör och firmateckning, om revision och om balansräkning, vinst- och förlusträkning samt förvaltnings- och revisionsberättelse. Tillika hava utkast till särskilda bestämmelser, avseende redovisningen för och vinstutdelning från koncerner, samt utkast till vissa bestämmelser om bolagsstämma, om talan mot styrelse, verkställande direktör m. fl. utarbetats. Utredningar hava jämväl verkställts rörande ökning och nedsättning av aktiekapital. — Lagberedningen har vidare under året haft att överväga vissa till beredningen remitterade frågor. Sålunda har utarbetats utkast till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser i syfte att få till stånd betryggande former för pensionering av anställda m. m. Utlåtande har avgivits ang. ifrågasatt lagstiftning dels om åtgärder för att undvika förorening av vattnet i sjöar och vattendrag till skydd för fiske, växtlighet m. m., dels om rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar.

 

    Processlagberedningen har enligt sin årsredogörelse för 1936 utarbetat förslag till lagbestämmelser om laga domstol, om part, om rättegångsombud, om olika slag av talan och talans väckande, om förening av mål och tredjemans deltagande i rättegång, om kvarstad, skingringsförbud och annan handräckning, om omröstning, om dom och beslut och om rättegångskostnad. Dessa liksom tidigare upprättade, under året bearbetade förslag till övriga lagbestämmelser inom civil- och straffprocessen hava uppsatts i korrektur samt d. 9—23 nov. varit föremål för behandling vid sammanträde med bered-

164 NOTISER.ningens rådgivande nämnd. — På grund av kungl. remisser har beredningen avgivit utlåtande över lagförslag ang. rättegången i vissa tryckfrihetsmål, ang. muntliga förhör i hovrätt, ang. överflyttande till domstolsmyndighet av lagsökningsmål och mål om handräckning för fordran, ävensom över utredningar ang. omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna, ang. tingshusbyggnadsskyldigheten m. m.