J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1937 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har JO under år 1936 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 16 sept. angående skärpning av straffet för spridande av efterbildning av penningsedel m. m.; d. 13 okt. ang. befrielse för upplåtare av panträtt i otröskad spannmål att lösa expedition rörande meddelande om uppläggning av spannmålen efter tröskning; d. 22 okt. ang. expediering till sökande av intyg enligt 14 § 2 mom. c) motorfordonsförordningen d. 20 juni 1930; d. 27 nov. ang. uppdelning av Skånings, Valle och Vilske domsaga å angränsande domsagor; samt d. 16 dec. rörande ändring i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften. Därjämte har JO till K. M:t avgivit utlåtande d. 1 febr. rörande upprättad promemoria ang. utsträckt möjlighet att återbryta dom varigenom någon sakfällts för brott.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 8—10 okt. 1936 ordinarie årsmöte hos Värmlands hypoteksförening i Karlstad. Vid mötet behandlades en del spörsmål om inteckningsrelaxation; om den nya lagen om skuldebrev; om ifrågasatta ändringar i expropriationslagen; om rätt för ny ägare till inteckningsbelånad fastighet, som ej vill övertaga lånet, att uppsäga inteckningen och utlösa denna och därmed sammanhängande spörsmål hos hypoteksföreningarna; om rätt för ny ägare att, med förra ägarens befriande, övertaga personliga ansvaret för hypotekslån; rörande i officiell väg gjorda framställningar om sänkning av räntan å högprocentiga, bundna hypotekslån; om de av statsmakterna år 1936 beslutade ändringarna i förordningen om hypoteksföreningarna; om dessas fondbildning och förvaltningsbidrag, deras ortsombudssystem, delägares i förening solidariska ansvarighet gent emot föreningen och dennas mot förlagsgivaren; samt slutligen erfarenheter och önskemål angående utlåningen från statens sekundärlånefond för jordbrukare. Dessutom förekommo några rena föreningsangelägenheter.
    Förhandlingarna, som tryckas, finnas till salu hos ordföranden-sekreteraren, ombudsmannen Elis Carlgren, Stockholm (Pilgatan 3).

 

    Bankjuristernas förening omfattar 45 medlemmar. Styrelsen består av bankombudsmannen Gustaf Rabe, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, ordf., v. auditören Å. T. Bergqvist, Skaraborgs Enskilda Bank Aktiebolag, v. ordf., bankombudsmannen Axel Åström, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, referent, bankombudsmannen friherre Sven Raab, Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, sekr., och bankombudsmannen Axel Möller, Aktiebolaget Göteborgs Bank, klubbmästare.