NOTISER. 165    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören William Hemberg, ordf., doc. Phillips Hult, v. ordf., avdelningschefen H. Enell, sekr., revisionssekreteraren Bertil Thuresson och advokaten Carl Georg Segerstråle. Styrelsesuppleanter äro direktören Erik Löfgren och advokaten Helge Lindahl. Revisorer äro advokaten Knut Littorin och bankombudsmannen Axel Åström. Revisorssuppleant är advokaten Gunnar Molin.
    Under år 1936 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 7 febr. av advokaten Helge Lindahl: »Gislavedsmålet, försäkringsjuridiska betraktelser i anslutning till ett aktuellt rättsfall»; d. 20 mars av fil. och jur. kand. Per Olov Ekelöf: »Försäkringsbolaget såsom intervenient och part i andras rättegångar»; d. 16 okt. av sjökaptenen, jur. kand. J. Amnéus: »Avtal i sjöförsäkringspolicer om utländsk domstols behörighet i händelse av tvist»; d. 3 dec. av advokaten Carl Georg Segerstråle: »Vägstyrelsers skadeståndsskyldighet».
    Efter vederbörligen fastställd stadgeändring hava under år 1936 såsom passiva medlemmar till föreningen anslutit sig 29 försäkringsanstalter.

 

    Revisionssekreterareföreningen sammanträdde till årsmöte d. 16 okt. 1936. Till ledamöter i styrelsen valdes hrr Bertil Thuresson, ordf., Folke Rudewall, vice ordf., Folke Drangel, Gunnar Nilsson, kassaförvaltare, och Martin Mellbin, sekr. Föreningen har 32 medlemmar.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1936 sammanträtt d. 24 jan. med föredrag av bankombudsmannen Axel Åström över: »Till frågan om ond tro hos aktiebolag», d. 28 febr. med föredrag av hovrättsrådet Erik Bergendal över: »Några synpunkter rörande konkursbrottens systematiska ställning enligt svensk rätt», d. 15 maj med föredrag av doc. Phillips Hult över: »Kan gåva för dödsfalls skull ersätta testamente?», d. 30 okt. med föredrag av f. d. justitierådet N. Gärde över: »Ett reformerat underrättsförfarande» samt d. 4 dec. med föredrag av t. f. rev. sekr. Johan Nordenfalk över: »Den internationella omröstningsdomstolen i Saar».
    Vid sammanträdet den 15 maj valdes till styrelseledamot i stället för hovrättsrådet Olof Ekecrantz, som avböjt återval, hovrättsassessorn Walter Behrman samt omvaldes i övrigt den avgående styrelsen.
    Medlemmarnas antal uppgår till omkring 360.

 

    Jönköpings juridiska förening har under år 1936 sammanträtt två gånger i Jönköping, nämligen d. 21 mars och d. 4 dec. Vid förstnämnda tillfället höll professorn Ragnar Bergendal föredrag över ämnet: »Den nya skuldebrevslagstiftningen». Å det andra sammanträdet talade advokaten Eliel Löfgren över ämnet: »Om muntlighet i hovrätt, särskilt med hänsyn till 1936 års lagändring». Efter detta föredrag följde diskussion.
    Styrelsens sammansättning är oförändrad sedan föregående år (se SvJT 1936 s. 146). Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 157.