166 NOTISER.    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1936 sammanträtt fem gånger. Vid sammanträde d. 24 april höll greve Arvid Wachtmeister föredrag över ämnet »Vittnespsykologi och rättegångsreform». Vid ett d. 26 sept. hållet sammanträde förekom diskussion rörande de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsvillkor, därvid föreningen beslöt framställning i ämnet till 1936 års kommitté för utredning av vissa organisationsfrågor inom domsagoförvaltningen.
    Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1936—1937 hava utsetts: assessorn Gunnar Carlesjö, ordf., assessorn Gunnar Bogren, v. ordf., samt e. fiskalerna Gösta Källblad, sekr. och kassaförvaltare, Åke Bonge och Olof Östberg.
    Medlemsantalet utgör omkring 175.

 

    Föreningen Yngre jurister i Skåne och Blekinge har under år 1936 sammanträtt endast en gång, d. 5 dec., därvid förekom diskussion angående de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden. Föreningens medlemmar ha i övrigt liksom tidigare år beretts tillfälle övervara sammankomster, anordnade av andra i Skåne verkande juristsammanslutningar.
    Till styrelseledamöter för år 1937 hava utsetts e. o. hovrättsfiskalerna H. G. Andersson, ordf., och G. Rosenqvist, v. ordf., fiskalsaspiranten Sam Pontén, sekr., samt notarierna Otto Petrén och G. af Petersens.
    Medlemsantalet utgör omkring 30.

 

    Juristföreningen i Kristianstad avhöll årssammanträde å rådhuset i Kristianstad d. 20 maj 1936. Vid sammanträdet närvar ett trettiotal jurister från föreningens verksamhetsområde. Professor Ragnar Bergendal höll föredrag om den nya lagstiftningen angående skuldebrev. Föreningens styrelse har under 1936 utgjorts av häradshövdingen Carl Söderström, ordf., samt häradshövdingen Erik Lilienberg, landskamreraren Allan Rietz, rådmannen Nils Kamph samt advokaterna Joel Listander och Karl Melander.
    Föreningens medlemsantal under år 1936 har utgjort 25 personer.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under år 1936 sammanträtt två gånger, d. 4 april och d. 5 dec. Samtidigt med förstnämnda sammanträde avhölls årssammanträde med Juristföreningen för Skåne och Blekinge, vilken utgör en sammanslutning av Nordvästra Skånes juristförening, Malmö-Lunds juristförening och Juristföreningen i Kristianstad. Advokaten frih. Georg Stjernstedt höll vid sammanträdet föredrag om »Några erfarenheter vid nya giftermålsbalkens tillämpning». Vid sammanträdet d. 5 dec., till vilket inbjudits styrelsen för Juridisk Forening i Köpenhamn, hölls föredrag av f. d. justitierådet N. Gärde över ämnet »Ett reformerat underrättsförfarande».
    Till styrelseledamöter för år 1937 hava utsetts presidenten K. Schlyter, ordf., advokaten Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, e. o. hovrättsassessorn L. G. Ohlsson, sekr., rådmannen Gustaf Stenmarck, sexmästare, professorerna Ragnar Bergendal och Karl Olivecrona samt advokaten Sigfrid Lindström.
    Föreningens medlemsantal utgör 135.