168 NOTISER.    Dalarnas juristförening har haft två sammanträden under år 1936, ett ordinarie d. 13 juni och ett extra d. 21 nov. Vid det förra behandlades stadgeenliga ärenden, bland annat val av styrelse, varefter f. d. justitierådet N. Gärde höll föredrag över ämnet: »Ett reformerat rättegångsförfarande». Styrelsens sammansättning är oförändrad (se SvJT 1936 s. 149).

 

    Gävleborgs läns juristförening. Vid konstituerande sammanträde å Hotell Baltic i Gävle bildades den 24 april 1936 Gästriklands juristförening. Ändamålet med föreningen var att bereda inom Gästrikland boende jurister tillfälle till sällskaplig samvaro och behandling av juridiska spörsmål. Till styrelseledamöter utsågos för två år häradshövdingen Otto Krook, ordf., länsassessorn H. A. Barring och advokaten Curt Ekdahl samt för ett år rådmannen Sven Marin, v. ordf., och stadsfiskalen Sven Berglund med polismästaren Adolf Dahlberg och advokaten Göran Hultin som suppleanter.
    Å sammanträde d. 29 sept. beslöts att utsträcka föreningens verksamhetsområde till hela Gävleborgs län och förändrades i samband därmed dess namn till Gävleborgs läns juristförening.
    Vid sistnämnda sammanträde anordnades en diskussion över ämnet »Om lagsökningsärendenas överflyttning till domstol», vilken inleddes av häradshövdingen Ragnar Grönhagen. D. 28 nov. höll prof. Thore Engströmer föredrag över ämnet »Några drag av rättegångsreformen i Sverige».
    Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 57.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1936 haft ett sammanträde, därvid föredrag hölls av häradshövdingen Ingemar Kramer över ämnet »Lagen om skuldebrev».
    Styrelsen har samma sammansättning som förut (se SvJT 1936 s. 149); klubbmästare är dock advokaten Richard Bergengren.
    Klubben har 75 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1936 haft två ordinarie sammanträden. Föredrag hava å dessa hållits av advokaten Frans Victor över ämnet »Om ekonomiska stridsåtgärder», och av prof. Ragnar Bergendal över ämnet »Den nya skuldebrevslagstiftningen».
    Styrelsens sammansättning är densamma som föregående år (se SvJT 1936 s. 149). Klubben har 46 ledamöter.

 

    Västerbottens juristförening har under år 1936 haft två sammanträden, nämligen d. 29 febr. och d. 14 nov., därvid föredrag hållits, vid förstnämnda sammanträdet av advokaten Bertil Ahrnborg i Stockholm om »Några aktuella reformfrågor i det svenska rättegångsväsendet» och vid sistnämnda sammanträdet av häradshövdingen Gustaf Lindstedt i Eslöv om »Domare och allmänheten». Föreningens styrelse har samma sammansättning som förut (se SvJT 1936 s. 149). Såsom klubbmästare har under året fungerat advokaten Albert Hansson.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 50.