Dödsfall. Vice häradshövdingen Oscar William Dann avled 14 jan. 1937. Han var född 8 maj 1852, avlade hovrättsex. i Lund 1880 och blev vice häradshövding 1883. År 1887 blev han andre stadsfogde i Sthm, från vilken tjänst han avgick med pension 1917.
    F. d. justitierådmannen Edward Holmström avled i Norrköping 19 jan. 1937. Han föddes i Kastlösa, Kalmar 1., 1856. Han avlade hovrättsex. i Lund 1881 och blev vice häradshövding 1884. Nästa år började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Norrköping, där han blev förste stadsnotarie 1888 och justitierådman 1898. Han avgick 1923 med pension.
    F. d. borgmästaren Berndt Rudolf Petersson avled i Ystad 20 jan. 1937. Född där 10 nov. 1850, avlade han hovrättsex. 1874, blev vice häradshövding 1876 och tjänstgjorde därefter vid rådhusrätten i Ystad, där han 1889 blev borgmästare. År 1919 avgick han med pension.
    Landssekreteraren Adolf Mauritz Beckius avled i Sthm 2 febr. 1937. B. var född där 1884, blev jur. kand. 1907 och tjänstgjorde därefter i länsstyrelsen i Stockholms 1., varest han blev förste länsnotarie 1916, länsassessor 1918 och landssekreterare 1927.
    F. d. hovrättsarkivarien Karl Wilhelm Henrik Lundberg avled i Sthm 7 febr. 1937. Han föddes där 1865. Han avlade hovrättsex. i Uppsala 1896. Efter tjänstgöring bl. a. i nedre justitierevisionen blev L. arkivarie i Svea hovrätt 1911. Han avgick med pension 1932.
    F. d. protokollssekreteraren Gustaf Abraham Roland von Prinzencreutz avled i Sthm 11 febr. 1937. Han var född där 1850, avlade hovrättsex. 1875, blev vice häradshövding 1879 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, varest han uppnådde adjunktion. År 1889 blev han protokollssekreterare, i vilken egenskap han kvarstod till 1924.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordf. i första lagutskottet har utsetts presidenten Karl Schlyter och till vice ordf. borgmästaren Thorwald Bergquist. Övriga jurister i utskottet äro rådmannen Gustaf Velander samt advokaterna Eliel Löfgren och Georg Branting ävensom såsom suppleanter ombudsmannen Otto Wangson, häradshövdingen Tycho Colleen, advokaten jur. dr Axel Roos, professorn Vilhelm Lundstedt och advokaten Birger Gezelius. Av dessa tillhöra herrar Bergquist, Lundstedt och Gezelius andra kammaren, de övriga första kammaren. Sekreterare är assessorn i Svea hovrätt Ingvar Lindell och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt Sven Romanus.
    I andra lagutskottet har till ordf. och vice ordf. utsetts redaktörerna Sigfrid Hansson och Ivar Österström. Jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder och rådmannen Pontus Sandström samt såsom suppleant f. d. borgmästaren Carl Lindhagen. Sekreterare är assessorn i Svea hovrätt Gunnar Danielson och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt Ragnar Lundberg.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 8 jan. 1937 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Regner att fr. o. m. 14 i samma månad biträda professorn Ragnar Bergendal vid det denne meddelade uppdrag att verkställa utredning angående en reformering av gällande bestämmelser om sammanträffande av brott.