NOTISER. 173    Handelsdepartementet. K. M:t har 29 jan. 1937 till statssekreterare och expeditionschef i handelsdepartementet fr. o. m. 1 febr. 1937 förordnat statssekreteraren i jordbruksdepartementet Knut Elliot.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 29 jan. 1937 beviljat justitierådet Sigfrid Skarstedt avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 20 februari 1937. (Det ledigblivna justitierådsämbetet skall jämlikt lagen 15 mars 1935 ang. tillfällig ökning av justitierådens antal icke återbesättas.)

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    29 jan. 1937 förordnat assessorn i Göta hovrätt Fritjof Sjögren att under febr. 1937 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare;
    12 febr. 1937 till revisionssekreterare utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl-Gustaf Hellquist.

 

    Revisionssekreterarna. Av de 27 ordinarie revisionssekreterartjänsterna är f. n. en vakant; 12 revisionssekreterare äro i tjänst, 14 innehava förordnanden på annat håll. Förordnande som revisionssekreterare har meddelats för följande hovrättsråd eller assessorer (inom parentes upptagas jämväl de som ej nu tjänstgöra i nedre justitierevisionen men där räkna tur): förordn. 1934: H. F. Knagenhielm Karlsson, M. Mellbin, (E. Anderberg), T. Lundquist, T. Boye, H. Söderström, Th. Gislander; förordn. 1935: (G. Quensel), E. Grundén, J. Nordenfalk, (I. Strahl, B. Hagström), Å. Braunstein, (C. Davidsson, Chr. Gemzell, G. Lind); förordn. 1936: (C. Johansson, B. Fallenius), F. Folkard von Scherling, E. Zethelius, W. Behrman, F. Löwing, (S. Rönnquist, A. Schedin, M. Lembke), E. Melander, (G. Lindskog, S. Björkholm, E. Eckerberg, E. Söderlund, M. Heüman, för de båda sistnämnda blott turvikt), J. Olsson, H. Bennich, (E. Hagbergh), A. Herrlin; förordn. 1937: H.Kollberg, A. Adelsohn, F. Sjögren.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    8 jan. 1937 förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge S. Bruzelius att under presidenten K. Schlyter beviljad ledighet för bevistande av 1937 års riksdag uppehålla presidentämbetet i hovrätten;
    22 jan. 1937 till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Harry Ivrell och Tage Levinson;
    29 jan. 1937 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 febr. 1937 utnämnt revisionssekreteraren Sigfrid Lindby och assessorn i hovrätten Gösta Quensel;
    5 febr. 1937 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnate. o. assessorn i samma hovrätt Sigurd Norrsell.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har 10 febr. 1937 till aktuarie utnämnt ende sökanden, t. f. aktuarien därstädes Edvin Carl Gustaf Carleson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 12 febr. 1937 beviljat häradshövdingen i Ångermanlands mellersta domsaga Per Hansson avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 15 febr. 1937.

 

    Tingslagsreglering. K. M:t har 12 febr. 1937 tagit ställning till förebragt utredning rörande lämpligheten att förena Ångermanlands västra och mellersta domsagor till en domsaga eller att uppdela sistnämnda domsaga å Ångermanlands västra och södra domsagor (jfr. SvJT 1936 s. 398). K. M:t har därvid funnit utredningen icke giva anledning till vidtagande av vidare åtgärder i sådant syfte men har samtidigt förordnat, att den västra domsagans nuvarande två tingslag, eller Ramsele och Resele samt Fjällsjö tingslag, skola fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer förenas till ett tingslag med tingsställe i Ramsele.
    Tillika har K. M:t bestämt att nyssnämnda domsagas kansli skall vara förlagt till Sollefteå samt anbefallt Svea hovrätt att omedelbart vidtaga åtgärder för häradshövdingämbetets i domsagan återbesättande.