ERIK MARKS VON WÜRTEMBERG †. 187För alla dem, vilka under de senaste decennierna tagit del i det samnordiska lagstiftningsarbetet eller de nordiska juristmötena, har friherre Erik Marks von Würtemberg framstått som en förgrundsgestalt i all den verksamhet, vilken åsyftat den samnordiska tankens förverkligande. Och detta har varit fallet icke blott under den tid han därutinnan var en av de mest aktiva, ledande krafterna, utan även efter det han formellt frånträtt ledningen. Ett synnerligen vackert uttryck för Erik Marks von Würtembergs levande intresse för samarbetet inom Nordens folk utgjorde det föredrag, vari han senast förlidna sommar vid juriststämman i Sigtuna gjorde Nordens unga jurister förtrogna med det samnordiska lagstiftningsarbetets uppkomst och utveckling. Det är därför naturligt, att budskapet om Erik Marks von Würtembergs frånfälle starkt berört alla dem och icke minst alla dem i Finland, vilka i samarbete och under personlig samvaro mött honom eller inhöstat frukter av hans gärning.
    Det höves icke mig att nu här särskilt dröja vid den hänsovnes juridiska insikter och talang och ej heller vid positiva detaljresultat av hans verksamhet i Justitias tjänst. Men det är mig kanske tillåtet att särskilt uttrycka mina landsmäns och min egen beundran för Erik Marks von Würtembergs utomordentliga intresse för och kännedom, även i detalj, om vår speciellt finländska rätts- och kulturhistoria. Och om jag söker kort sammanfatta det som förefaller mig mest karakteristiskt för den älskvärt vänliga stormannens person, så synes det mig att de minnestecknare träffat riktigast, vilka framhävt hans plikttrohet och svenska ridderlighet.

O. Hj. Granfelt.

 

Få svenske jurister har vært så kjent og høiaktet i Norge som Erik Marks von Würtemberg. Vi føler hans død ikke bare som et tap for Sverige, men også som et tap for oss.
    Gjennem sitt arbeide i de nordiske lovkommisjoner, i de nordiske juristmøters styre og i mange andre egenskaper trådte han stadig i forbindelse med Norge og med norske jurister. Hans innsats i det nordiske samarbeide kom ikke bare hans eget land tilgode, hele Norden dro nytte av den.
    Alle som arbeidet sammen med president Marks fikk det samme inntrykk av ham: en høireist, fribåren personlighet, en usedvanlig intelligens parret med eventyrlige kunnskaper, et varmt og

188 ERIK MARKS VON WÜRTEMBERG †.godt hjerte. »Voilà — un homme!» skal Napoleon ha sagt til Goethe, da dikteren trådte inn til ham i Erfurt. Det samme kunde man si om Marks von Würtemberg. Han var i ordets rikeste og menneskeligste betydning en mann.
 

Ragnar Knoph.