LODE WISTRAND. Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen. Sthm 1036. Tidens förlag. 210 s. Kr. 3.75.

 

    Förf., som icke är jurist men förvärvat en omfattande erfarenhet såsom arbetsdomstolens sekreterare, har enligt förordet med förevarande arbete åsyftat »att till ledning för intresserade arbetsgivare och arbetare klargöra vilka förpliktelser lagen om kollektivavtal ålägger parterna i ett sådant avtal och hur det går till att kära och svara vid arbetsdomstolen». Å titelbladet angives arbetet såsom »en populär kurs i svensk arbetsrätt», och som form för framställningen har förf. valt vad han själv kallar »en tämligen respektlös dialog mellan författaren och en av hans vänner, vilken såsom läsaren skall finna utmärker sig för en särdeles grundlig okunnighet i allt vad avtalsfrågor rörer». Det mål förf. satt sig före är sålunda tydligt avgränsat, och han måste sägas på ett mycket lyckligt sätt hava löst sin uppgift. Den intresserade arbetsgivaren och arbetaren — och varför ej också juristen, som här i regel torde befinna sig i en för övrigt ingalunda lättillgänglig terra incognita — bör efter bokens genomläsande liksom till slut den okunnige vännen besitta ett ej obetydligt mått av kunskap angående de rättsregler som gälla för kollektivavtalet, de tvister som kunna uppkomma i ett sådant avtalsförhållande och sättet att göra sin rätt gällande. I ett antal undervisande samtal med sin vän ger förf. med stor pedagogisk skickligheten klar, redig och åskådlig framställning av kollektivavtalet sådant det före-

238 LITTERATURNOTISER.kommer i verkligheten, 1928 års lagstiftning på området och arbetsdomstolens arbetssätt, och ehuru helt naturligt diskussionen behärskas av praktiska synpunkter, har förf. icke undvikit att i den mån det varit erforderligt utreda och klargöra grundläggande begrepp och principer. Materialet belyses förträffligt genom citat ur förarbetena till lagstiftningen och rättsfall ur arbetsdomstolens rikhaltiga domssamlingar. Den originella men med god psykologisk blick valda framställningsformen kommer helt visst att, såsom förf. hoppats, göra ämnet lättare tillgängligt för den publik till vilken han i främsta rummet vänder sig. Boken fyller säkerligen ett behov och kan rekommenderas även för den jurist, som söker en orientering i det intressanta ämnet.

Emil Sandström.