LITTERATURNOTISER. 239ANDERS SANDØE ØRSTED. Moralfilosofiske Skrifter i Udvalg. København 1936. Gyldendal. 393 s. Kr. 6.50. — Skrifter i Udvalg. Udg. af Bestyrelsen for det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat ved TROELS G. JØRGENSEN.


    I SvJT har redan omnämnts de sex föregående volymerna i denna ståtliga utgåva av Ørsteds skrifter (SvJT 1930 s. 568, 1932 s. 368 och 1934 s. 167). Medan dessa innehålla hans viktigaste juridiska skrifter, äger den nu utkomna sjunde volymen, med vilken serien avslutas, ett mera filosofiskt än juridiskt innehåll. Man finner här avhandlingarna »Over Sammenhængen mellem Dydelærens och Retslærens Princip» och »Over Religionens moralske Grundvold» samt ett inlägg i striden om viljans frihet. Utgivningen av de sju volymerna har ombesörjts av den nyutnämnde presidenten i Højesteret TROELS G. JØRGENSEN, som är all tack värd för det han gjort Danmarks mest frejdade jurists skrifter lättillgängliga för nutida läsare. Genom anlitande av det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legatet har priset på editionen kunnat sättas mycket lågt, i allt 3,450 sidor för 56 kronor.

I. S.

 

Svensk Juristtidnings 20-årsjubileum har under förra året uppmärksammats även i andra tidningar och tidskrifter än de i SvJT 1936 s. 283 nämnda.
    I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för den 15 maj 1936 har fil. dr SIGURD HANSSON lämnat en intressant historik över de juridiska tidskrifterna i vårt land. Han erinrar, att efter nedläggandet av Naumanns tidskrift år 1888 Sveriges enda juridiska tidskrift — frånsett den samnordiska Tidsskrift for Retsvidenskab — var Nytt Juridiskt Arkiv, som visserligen i sin avdelning II i viss utsträckning införde uppsatser i juridiska ämnen men vars huvudsakliga syfte var att giva redogörelser för rättsfall och lagmotiv. Först under senare hälften av 1915 börjades utgivandet av en publikation av vanlig tidskriftskaraktär, nämligen den av häradshövding Einar Bergelmer startade »Juridisk Tidskrift», som emellertid utkom med endast en årgång. År 1916 fylldes tomrummet av Svensk Juristtidning.
    I våra grannländers tidskrifter har jubileet föranlett mycket erkännsamma uttalanden. Ugeskrift for Retsvæsen (1936 s. 123) har bl. a. fäst sig vid SvJT:s nyhetstjänst och säger om denna, att den skaffar upplysningar om intressanta händelser i in- och utlandet i högre grad än vad fallet är med andra juridiska tidskrifter i Norden. — I Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (1936 s. 241) skriver docenten RAGNAR HEMMER i Helsingfors bl. a., att det är på ett synnerligen mångsidigt och framstående sätt SvJT har tjänat icke blott den svenska rätten och rättsvetenskapen utan även den nordiska över huvud. Uppsats- och rättsfallsavdelningarna samt lagsamlingen äro, enligt honom, en oumbärlig källa för alla som vilja studera den svenska rätten och följa med dess utveckling. — Høiesterettsdommer FERDINAND SCHJELDERUP erinrar i Norsk Retstidende (1936 s. 653) om innehållet i den första årgången av Juristtidningen och säger, att tidskriften genom de förflutna tjugo åren lyckats icke blott att upprätthålla samma standard utan att ge ännu mera.