Andra huvudtiteln behandlades, med undantag för vissa utbrutna partier, däribland avlöningsanslaget till häradsrätterna, vid kamrarnas plena den 17 februari 1937. Tidigare beslutad tillfällig ökning av justitierådens antal från 24 till 28 skall fr. o. m. 1 sept. 1936 upphöra, i den mån ledighet å justitierådsämbete inträffar. Detta föranleder en minskning av anslaget till högsta domstolen för nästa budgetår med 51,800 kr. Med utgången av februari 1937 har den extra dömande avdelningen inom HD upphört. Då domstolens arbetsbalans alltjämt är hög, har riksdagen dels medgivit att medel få utgå för förstärkning under tiden 1 mars—30 juni 1937 av nedre justitierevisionens arbetskrafter med bl. a. en extra revisionssekreterare, dels ock för nästa budgetår höjt det belopp som är avsett för avlönande av extra revisionssekreterare från nuvarande 18,000 kr. till 42,000 kr., motsvarande avlöning under hela budgetåret till 4 extra revisionssekreterare. Årsarvodet till revisionens ordförande utöver lönen har höjts från 500 till 1,500kr. Arvodena till hovrätternas divisionsordförande ha höjts från 1,500 till 2,500 kr. och till vice ordförandena från 500 till 1,000 kr. Förordnanden å dessa befattningar skola framdeles av K. M:t meddelas utan att förslag därtill avgivits. Fiskal skall framdeles kunna uppflyttas i 21:a löneklassen även om icke i den föreskrivna meriterande tjänstgöringen om 11/2 år ingår sex månaders fiskalsförordnande, såframt vederbörande — oberoende av förordnande — fullgjort fiskalstjänstgöring under så lång tid. Med anledning av väckta motioner av hr Schlyter m. fl. har riksdagen beslutat i skrivelse till K. M:t anhålla om utredning och förslag rörande traktamentsersättning till nämndemän för tjänstgöring vid tingssammanträden. Anslaget till nya fastighetsböcker för landet å 150,000 kr., f. n. reservationsanslag, blir från 1 juli förslagsanslag. Med anledning av i båda kamrarna väckta motioner om anslag till resestipendier åt domare och domaraspiranter förklarade sig statsutskottet icke vilja förneka, att det kunde vara av betydelse för domare och domaraspiranter att — särskilt med hänsyn till den förestående rättegångsreformen — i våra grannländer Danmark och Norge idka praktiska studier av det därstädes genomförda muntliga processförfarandet. Förslag om medelsanvisning för möjliggörande av dylika studier borde emellertid i första

NOTISER. 261hand bliva föremål för K. M:ts prövning. Med denna motivering avslogos motionerna. Statsbidraget till Svenska skyddsförbundet höjdes med 10,000kr. till 100,000 kr., och kommittéanslaget med 50,000 kr. till 250,000 kr.

G. A. E.