Kriminalistföreningen i Finland har under 1936 avhållit tvenne möten, ett under våren, då fångvårdsinspektören Paavo Mustala refererade frågan» Om skyddsarbete för brottslingar som ett led i recidivismens bekämpande» och ett under hösten, då äldre regeringssekreteraren Å. A. H. Forstén inledde en diskussion rörande »Utvecklandet av Finlands polisorganisation med avseende å kriminalpolisens verksamhet».
    Tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnade föreningen i mars 1936 i Åbo s. k. antibrottslighetsdagar, där föredrag höllos av professorerna O. Kinberg, J. Hollo och B. Honkasalo, fångvårdsinspektören Mustala, avdelningschefen K. N. Rantakari och doktor M. Kaila.
    Föreningen har med anledning av det inledda samarbetet mellan Nordens kriminalistföreningar under året varit företrädd vid möten inom de svenska, danska och norska kriminalistföreningarna.
    Medlemsantalet utgjorde vid årets slut 403.

K. H.

 

    Dansk Kriminalistforening afholdt sit 27:e Aarsmøde i København d. 24. Nov. 1936. Formanden, fhv. Rigsadvokat Aug. Goll bød Foreningens Gæster fra de øvrige nordiske Kriminalistforeninger Velkommen, nemlig fra Sverig: den svenske Kriminalistforenings Formand, Professor Stjernberg, Præsident Schlyter og Professor Bergendal, fra Norge: Hojesteretsadvokat Ole Roed og Opdagelseschef Reidar Sveen, samt fra Finland: Bureauchef phil. Dr. Veli Verkko.
    Til Bestyrelsen genvalgtes fhv. Rigsadvokat Aug. Goll, Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne, Professor O. Krabbe og Højesteretssagfører, Dr. jur. J. Hartvig Jacobsen. Overlæge Chr. Geill og Højesteretsdommer Jul. Møller ønskede ikke Genvalg. I Stedet nyvalgtes Professor, Dr. jur. Stephan Hur-

NOTISER. 265witz og Overlæge, Dr. med. Hj. Helweg, Oringe. Følgende Bestyrelsesmedlemmer var ikke paa Valg: Retspræsident O. Haack, Fængselsdirektør Erik P. Kampmann, Landsdommer F. Lucas og Professor, Dr. med. Aug. Wimmer.
    Politimester Eivind Larsen holdt derefter Foredrag med paafølgende Diskussion: »Om Afpresning» (Straffelovens § 281).
    Den følgende Dag holdt de Delegerede fra de fire nordiske Kriminalistforeninger Møde, hvor den kommende fælles-nordiske Aarbog blev drøftet.
    Efter fhv. Rigsadvokat Goll's Død er Professor Oluf H. Krabbe blevet valgt til Foreningens Formand.
    Medlemstallet er 250.

J. Hartvig Jacobsen.