NOTISER. 269    Hovrättsstatistik. Rörande de i hovrätterna tjänstgörande extra befattningshavarnas befordringsförhållanden hava följande uppgifter, avseendefebruari 1937, inhämtats.Svea hovrätt Göta hovrätt Hovr. ö. Sk. o. Bl. Hovr. f. Övre Norrl.1. Såsom adjungerade ledamöter utan att vara assessorer tjänstgjorde (»ströadjunkter» vilka ej föredrogo som fiskaler medräknade) 14 3 4 32. Bland de som fiskaler tjänstgörande hade adjunktion innehafts av — 1 2 —3. Av fiskaler som innehaft adjunktion tjänst-gjorde:a) i riksdagsutskott 3 — — —b) i departement 2 — — —c) vid vattendomstol 1 — — —4. Hela antalet i, under eller utom hovrätten tjänstgörande som haft fiskalsförordnande men icke adjunktion 48 33 21 95. Av dessa tjänstgjordea) i departement eller inom förvaltningen i övrigt — 1 1 —b) såsom fiskaler (inkl. referentfiskaler) 16 7 2 2c) såsom domsagosekreterare 22 14 10 3d) såsom fastighetsbokuppläggare 3 4 1 3e) vid häradsrätt i övrigt 2 — — —f) vid vattendomstol 2 — — —g) vid rådhusrätt 2 2 2 1h) såsom amanuenser eller fiskalsaspiranter 1 5 5 —6. Summa i underrätt tjänstgörande som haft fiskalsförordnande (c—g) 31 20 13 77. Härav tillhöra den högre löneklassen som fiskaler 4 11 7 —8. Bland de återstående hade den fiskalstjänst-göring om 6 månader som enligt 1937 års riks-dagsbeslut kräves för uppflyttning i den högre löneklassena) fullgjorts av1 4 4 4 1b) men icke av 23 5 2 89. Av aspiranter med eller utan fiskalsförord-nande tjänstgjordea) såsom amanuenser 2 — 1 —b) såsom avlönade fiskalsaspiranter 16 8 4 2därav från rådhusrätt2 1 — — —10. De oavlönade aspiranternas antal utgjorde 22 6 2 —därav från rådhusrätt2 3 2 — —Ingen aspirant utan fiskalsförordnande tjänst-gjorde i underrätt vare sig såsom bokuppläggare eller eljest.11. De oavlönade aspiranterna hade börjat tjänstgöra i hovrätten1936 17 4 — —1937 5 2 2 —

 

1 Av domsagosekreterarna hade under Göta hovrätt alla och under Skånskahovrätten alla utom en fullgjort erforderlig fiskalstjänstgöring för att kunna uppflyttas i den högre löneklassen utan att behöva återvända till hovrätten.2 D. v. s. med grundläggande utbildning i rådhusrätt; de tjänstgöra i hovrättför att förvärva fiskalskompetens enligt KK 4 maj 1934 och återvända sedantill rådhusrätten.

270 NOTISER.Svea hovrätt Göta hovrätt Hovr. ö. Sk. o. Bl. Hovr. f. Övre Norrl.12. Bland dem vilka tjänstgjort som fiskaler men ännu ej haft adjunktion hade första fiskals-förordnandet erhållits, räknat från det de började i hovrätten,1inom 6 månader av 6 24 — 2inom 7 månader av 4 4 — 2inom 8 månader av 11 — — 1inom 9 månader av 4 1 3 3inom 10 månader av 7 2 2 —inom 11månader av 4 2 5 1inom 12 månader av 4 — 6 —inom 13 månader av 7 — 1 inom 14 månader av 1 — 3 —13. Fr. o. m. 1930 har till hovrätten inkommit följande antal ännu i hovrätten tjänstgörande:1930 8 4 2 —1931 8 1 2 31932 12 2 8 —1933 10 5 3 11934 18 6 4 11935 7 16 9 41936 38 11 1 51937 6 2 2 —Summa 1930—1935 (resp. betr. Sk. hovr. 1936) 63 34 29 —i genomsnitt årligen 11 6 4 —14. Summa av punkterna 1—4 68 37 27 12

 

    Av de under punkt 13 upptagna befattningshavarna har en del hunnitavancera till assessorer, men eljest äro assessorer icke medtagna i dennaöversikt.
    Uppgifter hava inhämtats för undersökning inom vilken tid de under 9upptagna aspiranterna erhållit stadigvarande avlönat förordnande, räknatfrån det de började i hovrätten, men torde SvJT få återkomma till dennafråga i ett senare häfte. Kjs.