Annuaire de l'Association Yougoslave de Droit International. Vol. I, II. Belgrade—Paris 1931, 1934. Les éditions internationales. 445, 485 s.

    Den internationella rätten är på många håll föremål för flitigare studium än hos oss. Måhända sammanhänger detta med att de intenationellträttsliga problemen framträda på ett mera påtagligt sätt i länder, som icke äga vårt lands avskilda läge. De båda ovannämnda volymerna äro ett utslag av intresset i Jugoslavien för den internationella rättens förkovran. I förordet till den första volymen uttalas förvissningen, att klarläggande av den internationella rättens frågor skall bidraga till fredens upprätthållande och att därför utgivandet av denna Annuaire är ett bidrag till arbetet för den europeiska freden.
    De båda volymerna, vilka utgivas av en 1928 bildad association och som äro avfattade på franska språket, behandla såväl den offentliga som den privata internationella rätten. Innehållet består av uppsatser samt av meddelanden och förteckningar angående ämnen inom publikationens intressesfär. De medverkande författarna äro mestadels jugoslaver, men också andra ha lämnat bidrag, såsom förre generalsekreteraren hos Nationernas förbund sir ERIK DRUMMOND och Internationella arbetsbyråns framlidne direktör ALBERT THOMAS. I sin helhet utgör årsboken ett vackert prov på initiativförmåga och ambition.

I. S.

 

ÅKE HOLMBÄCK. Postala rättsförhållanden. Sthm 1936. Postverkets tryckeri. 204 s. Inb. kr. 1.50.

 

    Den första upplagan av detta arbete recenserades i SvJT 1929 s. 39 av prof. BJÖRLING. Förf. har nu uteslutit den del av arbetet i dess förra form, som avsåg grundlinjerna i det svenska rättssystemet, och inskränkt boken till att omfatta endast den föregående upplagans speciella del, upptagande rättsliga spörsmål av postal natur. Den allmänna delen har omarbetad blivit en liten bok för sig, Lag och rätt, omtalad i SvJT 1935 s. 160. Framställningen i det förevarande arbetet har utvidgats i jämförelse med den tidigare upplagan. Den avser ett flertal viktiga praktiska ämnen av rättslig natur, till vilka postbefordringen ger upphov, såsom brevhemligheten, postpersonalens tystnadsplikt, fraktavtal med postverket, försändelsers utlämnande och postverkets skadeståndsansvar.

I. S.