Nihil sub sole novum. I novembernumret (1936) av »Canadian Bar Review» bringar dekanus för juridiska fakulteten vid Alberta Universitet, J. A. WEIR, fram ur glömskan följande citat från GAIUS, som återfinnes i Corpus Juris (D. 34, 5, 7): »Et nostra quidem aetate Serapias Alexandrina mulier ad divum Hadrianum perducta est cum quinque liberis, quos uno fetu enixa est. Sed tamen quod ultra tres nascitur, fere portentosum videtur.»
    Den lagstiftande församlingen i Ontario har visserligen stiftat en särskild lag rörande de beryktade femlingarna i Calendar samt ställt dem under provinsens speciella skydd och förmynderskap och vidare ha Hollywood samt företagsamma amerikanska promotors sörjt för att de icke behöva lida brist på denna världens goda. Men frågan är om icke Serapias femlingar satt ett »all time record» genom att få, om icke sina namn och närmare öden, så dock sin tillvaro antecknad i en lagbok, som redan överlevat fjortonhundra år. Alldeles blottställda behövde icke heller de antika femlingarna ha varit. Redan Augustus visade ju ett visst intresse för nativitetens höjande och både Nerva och Trajanus vidtogo åtgärder för skapandet av en fond för bidrag till medellösa barns uppfostran. Ränteinkomsterna från de statslån, som utlämnades till italienska jordbrukare, anslogos sålunda till detta behjärtansvärda ändamål.
    I vad mån framdragandet av detta »femlingsprejudikat» inverkar på de katolska teologernas teori, att femlingarna i Ontario endast äro försynens svar på den tilltagande propagandan för födelsekontroll, är måhända icke sågott att säga. I varje fall är Serapia värd en honnör för sitt försök att efter bästa förmåga bidraga till den romerska befolkningens tillväxt vid en tidpunkt då densamma genom krig och inbördes fejder reducerats i betänklig grad.
    Winnipeg, Manitoba, Canada, januari 1937.

Peter A Fries