Tillströmningen till juristbanan. SvJT har sedan länge varje år plägat lämna uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna (senast 1936 s. 223, se även 1934 s. 316 och 1935 s. 406). Siffrorna ha utvisat, att under senare tid antalet nyinskrivna vid de juridiska fakulteterna betydligt ökat, ett förhållande som väckt farhågor för att utkomstmöjligheterna ej skulle förslå. Uppgifterna för 1936, vilka meddelas i nedanstående tabell jämte 1935 års siffror, visa att ökningen alltjämt fortgår; antalet avlagda examina har emellertid sedan några år varit tämligen konstant och har under senare delen av 1920-talet varit högre än nu.

 åruppsalalundsthms:a
nyinskrivna juris studerande

1935

1936

108 

138

83

101

146

156

337

395

avlagda juris kandidatexamina

1935

1936

63

50

42

41

57

78

162

169

avlagda kansliexamina

1935

1936

15

9

2

5

15

20

32

34

    SvJT har (1936 s. 569) meddelat uppgifter angående motsvarande förhållanden i Finland, varest likaledes synes föreligga fara för överproduktion av jurister. Till denna redogörelse må här fogas några uppgifter beträffande Danmark.
    Antalet juris studerande i Danmark har under nedan angivna år varitföljande:

19131918192319281933193419351936
7666639301,1001,3431,3661,3901,419

    Den starka tillströmningen till juristbanan i Danmark har där, liksom hos oss det motsvarande förhållandet, väckt oro, och utkomstmöjligheterna för de nya juristerna ha diskuterats.

 

    Semaine internationale de droit. En internationell juridisk kongress skall i samband med världsutställningen äga rum i Paris d. 19—24 juli 1937 under namn av Semaine internationale de droit. Den anordnas av de tre stora franska juridiska föreningarna Société de législation comparée, Société d'études législatives och Association des juristes de langue francaise.
    Överläggningsämnena äro: 1. övergivande av familj och rättsliga åtgärder däremot; 2. jämkning av avtal genom beslut av domstol (på grund av missförhållande mellan prestationerna); 3. stiftelser; 4. förmögenhetsförhållandena i äktenskap; 5. fiducia i modern tillämpning; 6. skyddet för obligationsinnehavare. Till grund för behandlingen av dessa ämnen ligga ett femtiotalrapporter från skilda länder, vilka sammanfattas av en fransk generalrapportör för varje ämne.
    Utflykter komma att anordnas för kongressdeltagarna och deras familjer.
    I ledningen för kongressen märkas professorerna vid juridiska fakulteten i Paris Capitant och Rouast, den senare kongressens generalsekreterare.

NOTISER. 349    Anmälningar om deltagande ske till Semaine internationale de droit, Alliance Francaise, 101 boulevard Raspail, Paris VI. Anmälningsavgiften är 20 francs. Resa och uppehåll kunna ordnas genom I'Agence Duchemin Exprinter, 24 avenue de I'Opera, Paris.