Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1936 sammanträtt åtta gånger, varvid föredrag hållits av jur. kand. Sigurd Dennemark om »Guldklausulproblem i svensk rätt», av häradshövdingen Gustaf Lindstedt över ämnet »Något om domarens verksamhet», av rektorn vid universitetet i Kaunas, prof. M. Römeris om »Le système juridique des garanties de la souveraineté de la Lithuanie sur le territoire de Memel», av advokaten Arnold Sölvén om »Lagstiftning angående privatans tällda», av advokaten Axel Hemming-Sjöberg om »Författarens rätt till sitt verk», av prof. Åke Holmbäck över ämnet »Ur vår äldsta rättshistoria», av presidenten Birger Ekeberg om »Juristutbildningen i Norden», samt av advokaten Tom Forssner om »Upptagandet av vittnesbevisning».
    Föreningens ämbetsmän ha under året varit prof. Åke Holmbäck, ordf., doc. Åke Malmström, v. ordf., jur. kand. Bengt Petri, sekr., amanuens Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Olle Wikholm, bibl., jur. kand. Leif Hultström, v. bibl., jur. stud. Gunnar Thyresson, litteraturföreståndare, samt jur. stud. Magnus Lindahl, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 250.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1936 haft sex sammanträden. Föredrag höllos under vårterminen av advokaten Gunnar Bomgren om »Vilka fordringar böra uppställas på advokatyrkets utövare» och av prof. Stephan Hurwitz, Köpenhamn, om »Aktuelle problemer i dansk strafferetspleje» och under höstterminen av prof. Ragnar Bergendal över ämnet »Något om den nya skuldebrevslagen» och av doc. Ivar Agge om »Process ochexekution». En uppskattad punkt på höstens program var även en diskussion om »Nämnd eller jury», som inleddes av två juris studerande och som var anordnad som en bierabend. Den 25—26 april gästades föreningen av 25 medlemmar av Juridisk Diskussionsklub från Köpenhamn och ur programmet för besöket är särskilt att nämna en diskussion om »De juridiska studierna».
    Styrelsen hade vid utgången av år 1936 följande sammansättning: prof. Karl Olivecrona, ordf., jur. och fil. kand. Sven Larsson, v. ordf., jur. kand. Johan Björling, sekr., jur. stud. Bertil Adéll, v. sekr., jur. kand. Erland Kleen, skattmästare, jur. stud. Gudmund Eriksson, klubbmästare, och jur. stud. Bengt Svanström, föreståndare för kompendieverksamheten.
    Föreningens medlemsantal uppgår till ungefär 170.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under 1936 anordnat följande föredrag: d. 16 april om »Vittnespsykologi och rättegångsreform» av greve Arvid Wachtmeister, d. 27 april över ämnet »Ober den Stand der Frage des ständischen Aufbaus in Deutschland» av referendar Schoof, d. 30 okt. av doc. Leo Leesment om »Die Rechtsquellen Estlands während der Schwedenzeit», d. 24 nov. om »Upptagande av vittnesbevisning» av advokaten

350 NOTISER.Tom Forssner samt d. 9 dec. om »Process och exekution» av doc. Ivar Agge.
    Två rättsfallsdiskussioner ha anordnats, den ena i speciell privaträtt d. 12 mars med jur. stud. Ivar Müller som inledare, den andra i sakrätt d. 30 nov. med jur. stud. Hans-Gustaf Grefberg som inledare.
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: jur. stud. Bengt Lyberg, ordf., jur. stud. Göte Slettengren, v. ordf., jur. stud. Jan-Otto Modig, sekr., jur. stud. Lars Gabrielson, skattmästare, jur. stud. Gunnar Liljedahl, bibl. och fil. kand. Stig Rynell och jur. stud. Arvid Odhner, konsultativa ledamöter, den senare tillika klubbmästare.
    Medlemsantalet är 570, därav för läsåret nyinskrivna 124.