Sjuttonde nordiska juristmötet. De nordiska juristmötenas lokalstyrelse för Finland har nu utfärdat inbjudan till mötet i Helsingfors d. 17—19 aug. 1937 (se SvJT 1936 s. 315). Inbjudan återfinnes å andra och tredje sidorna av omslaget till detta häfte.
    Anmälan om personlig närvaro vid mötet bör om möjligt ske före d. 15 maj 1937 till vederbörande lokalstyrelse. Avgiften för mötet, 15 kr., skall inbetalas till lokalstyrelsen senast d. 1 aug. 1937.
    Den svenska lokalstyrelsens adress är Rosenbad 2 IV, Stockholm. Postgiro 53077.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    17 mars: nr 87 med förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen (just. dep.; se SvJT 1936 s. 384; utl. 22); bifallen;
    17 april: nr 127 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (just. dep.; utl. 32); bifallen;
    nr 142 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand. dep.; utl. 28); bifallen;
    nr 197 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten (just. dep.; utl. 29); bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    17 mars: nr 95 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 22 juni 1928 om arbetsdomstol (just. dep.; utl. 21); bifallen;
    nr 102 med förslag till lag om skyldighet för näringsidkare m. fl. att biträda vid arbetet å rikets ekonomiska försvarsberedskap (försv. dep.; utl.22); bifallen;
    nr 121 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 7 juni 1934 om straff för vissa brott vid förande av motorfordon (komm. dep.; utl. 23); bifallen;
    14 april: nr 15 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6, 7, 8, 13, 29 och 40 §§ lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering (soc. dep.; uti. 27); bifallen.

 

    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor.

NOTISER. 351    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville låta verkställa en allsidig utredning av frågan om hemtransport av avliden sjöman, som varit anställd å svenskt fartyg, och om bestridandet av kostnaderna härför (utl. 23);
    att K. M:t måtte låta verkställa utredning om sådan ändring av gällande lag om fri rättegång, att meddellös part må, utöver vad för närvarande gäller, av allmänna medel kunna erhålla hjälp till sin inställelse inför domstol (utl. 33);
    att K. M:t måtte låta verkställa utredning huruvida bestämmelser lämpligen böra införas om förordnande i vissa fall av barnavårdsman för barn i äktenskap och för adoptivbarn samt angående därmed sammanhängande spörsmål (utl. 35).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att en motion angående arrendators rätt till ersättning av jordägare för täckdikning, vartill statsbidrag utgått, ävensom en motion angående till försäkrande åt vissa arrendatorer av husrum och vedbrand på livstid från förut arrenderad fastighet måtte av K. M:t överlämnas till 1936 års arrendeutredning för att tagas under övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag (utl. 25 och 26).

 

    Bland avslagna motioner märkas följande av första lagutskottet behandlade:
    ang. utbytande av vittneseden mot en i högtidlig och bindande form avgiven försäkran eller förklaring (utl. 24);
    ang. införande av obligatoriskt civiläktenskap (utl. 34).

I. S.