Dödsfall. F. d. borgmästaren Nils Arvid Johannes von Zweigbergk avled i Marstrand 2 april 1937. Han var född i Jämshög, Blekinge, 1860. Efter mogenhetsex. i Jönköping 1878 och hovrättsex. i Lund 1886 blev han vice häradshövding 1889. Han blev stadsfiskal i Uddevalla 1890, landsfiskal i Göteborgs och Bohus 1. s: å. och borgmästare i Marstrand 1898. I detta ämbete kvarstod han till ingången i pensionsåldern. Bland förtroendeuppdrag, som kommo honom till del, må nämnas ledamotskap av landstinget.
    Rådmannen Tord Hejmer Arnell avled i Lidingö 11 april 1937. Född i Säbrå, Västernorrlands 1., 1881, avlade han mogenhetsex. i Härnösand 1900 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Sthms rådhusrätt och blev där kriminalassessor 1913, civilassessor 1919 och rådman 1927.
    F. d. advokatfiskalen Frans Sigurd von Mentzer avled 11 april 1937. Han var född i Karlstad 1879, avlade mogenhetsex. i Malmö 1900 och hovrättsex. i Lund 1903. Efter tingstjänstgöring var han en kortare tid amanuens i nedre justitierevisionen och tjänstgjorde även i Svea hovrätt, där han blev advokatfiskal 1913. Från denna tjänst avgick han sedermera för att ägna sig åt privat verksamhet.

 

    Hovrätterna K. M:t har 23 april 1937 till assessor i hovrätten för Övre Norrland förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Alfred Bexelius.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 9 april 1937 beviljat häradshövdingen i Östra Värends domsaga Tor Ahlström avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 17 juni 1937.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 9 april 1937 till borgmästare i Luleå fr. o. m. 1 maj 1937 utnämnt t. f. borgmästaren i Filipstad Vincent Ekholm.

 

    Den nya professuren i civilrätt vid Stockholms högskola. Högskolansstyrelse har 23 mars 1937 med 8 röster mot 1 utnämnt doc. Håkan Nial till innehavare av professuren (jfr SvJT 1937 s. 267).

 

    Av förekommen anledning meddelas att noten i förra häftet s. 249 med hänvisning från en artikel under »Aktuella spörsmål» till en av annan författare signerad notis längre fram i häftet (»jfr nedan s. 259») icke härrörde från artikelförfattaren utan från Red.

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1937 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:
Mars 19 Förslag till lag ang. upphävande av 43 § lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Bergholtz. (Soc.dep.)
April 16 Förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh.