Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1937 h. 1, 2). Den nya årgången inledes med tvenne nekrologer, den ena över förvaltningsrådet Filip Grönvall (av presidenten K. SÖDERHOLM) och den andra över den bekante schweiziske civilrättsprofessorn Carl Wieland (av prof. A. W. GADOLIN). I h. 1 märkes vidare ett föredrag av presidenten KARL SCHLYTER över »Straff och skyddsåtgärder i nordisk rätt». Föredraget innehåller huvudsakligen en redogörelse för lagstiftningen på ifrågavarande område i de nordiska länderna samt för de f. n. särskilt i Sverige aktuella reformfrågornas läge och utgångspunkter. I samma häfte skriver slutligen jur. dr BPALMGREN om tillämpningen av utländsk rätt i tvistemål och uppehåller sig därvid närmast vid de processuella frågorna angående styrkande av innehållet i den eventuellt tillämpliga främmande rätten samt huru domstolen bör förfara om säker kännedom härom ej vinnes. — I h. 2 undersöker hovrättsrådet EDVARD HÄLLFORS i en uppsats under titeln »Om rätten till de naturliga vattensamlingarna» förhållandet mellan offentlig och enskild vattenrätt. Vidare behandlar GUNNAR NYBERGH i en lång artikel på närmare 50 sidor auktorrättens juridiska karaktär enligt finsk rätt. I litteraturavdelningen har ERIK AF HÄLLSTRÖM anmält bl. a. Gustaf Carlsons Schwedisches Sachenrecht, Undéns Svensk sakrätt och den av Holmbäck och Wessén påbörjade nya editionen av Svenska landskapslagar.

E. A.