Ett amerikanskt initiativ i fråga om pressens domstolsreferat. Rannsakningen med Bruno Hauptmann, anklagad och slutligen fälld för kidnapping av nationalidolen Charles Lindbergs son, följdes i den amerikanska pressen med ett utomordentligt intresse.
    Den subjektivitet, som pressen i sina referat av detta mål ådagalade, har väckt starka bekymmer inom amerikanska juristkretsar och föranlett U. S. A:s advokatsamfund, American Bar Association, att tillsätta en »Special Committee on Cooperation between the Press, Radio and Bar against publicity interfering with fair trial of judicial and quasijudicial proceedings». Kommitténs praktiska uppgift är att uppställa allmänna grundsatser för advokater, tidningar och radiobolag vid spridande av nyhetsmaterial från juris-

428 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.diktionen. Man hoppas, att dessa grundsatser sedan skola kunna göras effektiva i form av särskilda »rules of Court» eller lagstiftningsvägen. Ordförande i kommittén är f. krigsministern NEWTON BAKER. Tidningsutgivare och journalistorganisationerna hava utsett egna kommittéer som skola samarbeta med advokatsamfundets kommitté.
    Domaren WILLIAM RANSOM, samfundets numera avgångne ordförande, har i ett uttalande framhållit, att de frågor som kommittén hade att överväga i ingen mån vore begränsade till vad som förekommit vid den Hauptmannska rannsakningen. Det vore ett faktum, att fastän de förhållanden som påtalats i samband med denna rannsakning framkallat vidsträckt uppmärksamhet och diskussion, de icke vore enastående eller speciellt svårartade. Det verkliga problemet ginge mycket djupare och återspeglades i en allmän tendens. Både vid förhör inför offentliga myndigheter och korporationer och vid rättegångar i civil- och brottmål tillgrepes ofta olika slag av publicitet i medvetet syfte att skapa en atmosfär, ogynnsam för opartiska förhandlingar och ett rättvist avgörande. Rättegångens opartiskhet förstördes medvetet genom en serie »avslöjanden» ägnade att giva en färgad bild av de föreliggande tvistefrågorna. Medborgarnas personliga och ekonomiska intressen kunde icke bliva rättvist bedömda, om atmosfären vid rannsakningar på detta sätt förgiftades genom utspridning i ond tro av färgat nyhetsmaterial.

K. H.