Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor (se SvJT s. 350) ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    21 april: nr 209 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 1 juli 1898 innefattande vissa bestämmelser om beräkning av strafftid m. m. (just.dep.; utl. 39); bifallen;
    nr 16 med förslag till lag om förekommande och släckning av skogseld (jordbr.dep.; utl. 41); bifallen med vissa ändringar;
    5 maj: nr 122 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 nov. 1912 om avlösning av vissa frälseräntor m. m. (just.dep.; utl. 43); bifallen;
    nr 156 med förslag till lag om lagsökning och om handräckning för fordran (lagsökningslag) m. m. (just.dep.; se SvJT 1935 s. 613 och 1936 s. 384utl. 44); bifallen med viss ändring;
    nr 187 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.(just.dep.; se SvJT 1935 s. 611 samt 1937 s. 261 och 429; utl. 45); bifallen;
    22 maj: nr 234 med förslag till förordning ang. upphörande av vissa till Lunds domkyrka utgående avgifter m. m. (fin.dep.; utl. 49); bifallen;
    nr 235 med förslag till förordning ang. upphörande av det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille samt förordning ang. upphörande av den i Göteborgs och Bohus län utgående landskyld (fin.dep.; utl. 50); bifallen;
    nr 190 med förslag till lag om behörighet för häradsrätt att upptaga sjörättsmål m. m. (just.dep.; utl. 51); bifallen;
    nr 211 med förslag till luftskyddslag (soc.dep.; utl. 52); bifallen med viss ändring;
    nr 231 med förslag till förordning ang. tillverkning, försäljning och införsel av gasskyddsmateriel (hand.dep.; utl. 53); bifallen med viss ändring;
    nr 188 med förslag till lag ang. slakt av husdjur (just.dep.; utl. 54); bifallen;
    nr 174 med förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av byggnadsstadgan d. 20 nov. 1931 (just.dep.; utl. 55); lämnad utan annan erinran än utskottet i sitt utlåtande upptagit;

 

28—Svensk Juristtidning 1937.

434 NOTISER.    nr 269 med förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag) (just.dep.; se SvJT 1937 s. 78; utl. 59); bifallen med vissa ändringar;
    nr 292 med förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser m. m. (just.dep.; se SvJT 1937 s. 345; utl. 61); bifallen;
    4 juni: nr 310 med förslag till lag om förvaring och internering i säkerhetsanstalt m. m. (just.dep.; se SvJT 1937 s. 83; utl. 65); bifallen;
    nr 291 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av 2 § lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (just.dep.; utl. 67); bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    28 april: nr 180 med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 3 och § 4 mom. 5 förordningen d. 31 mars 1922 ang. uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete (soc.dep.; utl. 30); bifallen;
    nr 172 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av förordningen d. 15 juni 1934 om erkända arbetslöshetskassor m. m. (soc.dep.; utl. 31); bifallen;
    nr 232 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet m. m. (just.dep.; utl. 32); bifallen;
    nr 184 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen) (hand.dep.; utl. 34); bifallen;
    5 maj: nr 38 med förslag till förordning om moderskapspenning m. m.(soc.dep.; utl. 38); bifallen med vissa ändringar;
    nr 173 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av förordningen d. 26 juni 1931 om erkända sjukkassor m. m. (soc.dep.; utl. 39); bifallen med viss ändring;
    nr 112 med förslag till skogshärbärgeslag m. m. (soc.dep.; utl. 40); bifallen;
    12 maj: nr 40 med förslag till lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. (soc.dep.; utl. 41); bifallen med vissa ändringar;
    22 maj: nr 128 med förslag till kungörelse ang. förhandlingsrätt för statens tjänstemän (soc.dep.; utl. 44); lämnad utan andra uttalanden än utskottet i sitt utlåtande upptagit;
    26 maj: nr 94 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lantarbetstidslagen d. 26 juni 1936 (soc.dep.; utl. 48); bifallen med vissa ändringar;
    2 juni: nr 171 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 om understödsföreningar (soc.dep.; utl. 47); bifallen;
    nr 233 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3—6 §§ lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom (jordbr.dep.; utl. 49); bifallen;
    4 juni: nr 278 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 44 § och 81 § 4 mom. lagen d. 4 juni 1918 om fattigvården m. m. (soc.dep.; utl. 52); bifallen;
    nr 313 med förslag till lag om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer m. m. (soc.dep.; utl. 53); bifallen;
    nr 106 med förslag till lag ang. tillägg till lagen d. 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (soc.dep.; utl. 56); bifallen.

NOTISER. 435    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor. Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville i enlighet med av utskottet angivna riktlinjer låta verkställa en översyn av den gällande förmynderskapslagstiftningen (utl. 36);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning ang. revision av gällande bestämmelser om brott och förseelser av präst i dennes ämbete (utl. 40);
    att K. M:t snarast ville låta utarbeta förslag till ändrad lagstiftning i fråga om den homosexuella otuktens straffrättsliga behandling ävensom låta verkställa utredning ang. åvägabringande av en effektivare lagstiftning mot ocker (utl. 45);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning ang. en revision av stadgandena i 7 kap. 3 och 4 §§ strafflagen och vad därmed kan äga samband (utl. 46);
    att K. M:t ville låta utarbeta och för nästkommande års riksdag framlägga förslag om upphävande av 15 kap. 22 § 2 mom. strafflagen och den däremot svarande särbestämmelsen i 24 § samma kapitel (utl. 47);
    att K. M:t ville låta verkställa undersökning ang. en revision av gällande bestämmelser om utlämning av förbrytare (utl. 60);
    att K. M:t ville vidtaga sådana åtgärder att förslag till reform beträffande landsfiskaler, stadsfiskaler och med dem jämställda åklagare skyndsammast möjligt föreläggas riksdagen (utl. 63);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning av frågan, huruvida och på vad sätt den, som lidit skada till följd av inskrivningsfel, skall kunna erhålla ersättning härför direkt av statsmedel (utl. 64).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville efter den ytterligare utredning, som kan vara erforderlig, taga under övervägande, huruvida och i vad mån gällande stadganden om gränsbestämning i samband med avstyckningsförrättning böra ändras i syfte att möjliggöra ett enklare och billigare förfarande vid sådan förrättning (utl. 35);
    att K. M:t ville låta verkställa en allsidig utredning rörande en förbättrad lagstiftning om försäkring för olycksfall i arbete, vid vilken utredning de synpunkter, som kommit till uttryck i utskottets motivering, böra tagas under omprövning (utl. 36);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande lämpligheten av åtgärder till skydd mot saluhållande av mindervärdiga gödselmedel (utl. 43);
    att K. M:t ville föranstalta om en allsidig och förutsättningslös utredning ang. bagerilagens verkningar (utl. 45);
    att K. M:t ville låta verkställa en översyn av lagstiftningen rörande samhällets hjälpverksamhet, varvid spörsmålet om en rationell organisation av denna verksamhet särskilt bör beaktas (utl. 50).

    Bland avslagna motioner märkas följande av första lagutskottet behandlade:
    ang. ett förenklat tomtindelningsförfarande (utl. 38);
    ang. revision av kommissionslagens bestämmelser om handelsresande (utl. 48);
    ang. utarbetande av förslag till en allmän naturskyddslagstiftning m. m.(utl. 56);

436 NOTISER.    ang. lagstiftning om avlyftande från fastighetsägarna i städer och stadsliknande samhällen av dem åvilande gaturenhållningsbesvär (utl. 57);
    ang. giltigheten av efter d. 1 jan. 1897 gjorda köp av på viss fastighet belöpande andel i samfälld mark (utl. 62).
    Vidare märkas följande avslagna motioner, behandlade av andra lagutskottet:
    om vissa ändringar i vattenlagen (utl. 29);
    om ändring i vissa avseenden i barnavårdslagen m. m. (utl. 33);
    ang. visst tillägg till lagen om införsel i avlöning, pension och livränta (utl. 51);
    om effektivare tillämpning av alkoholistlagen å vagabonderande alkoholister (utl. 54).

I. S.