Sveriges Advokatsamfund högtidlighöll d. 28 maj 1937 femtioårsminnet av sin tillvaro. Nämnda dag hade nämligen ett halvt sekel förflutit sedan samfundet valde sin förste ordförande, advokaten v. häradshövdingen C. E. Ljunggren.
    Kl. 1.30 e. m. hölls högtidssammanträde å riddarhuset i Stockholm, under ledning av ordföranden i samfundet, advokaten Axel Forssman. H. Maj:t Konungen hedrade samfundet genom sin närvaro. Bland svenska gäster märktes justitieministern, statsrådet K. G. Westman, statsråden K. Levinson och N. Quensel, representanter för rikets domstolar och domareföreningar, utrikes- och justitiedepartementen, riksdagens lagutskott, lagberedningen, processlagberedningen, överståthållarämbetet och de juridiska fakulteterna. Union Internationale des Avocats var representerad av sin president, jur. dr Alois Stompfe, Det Danske Sagførersamfund av højesteretssagfører Ø. Ahnfelt Rønne och overretssagfører V. Frandsen, Finlands advokatförbund av advokaterna, vicehäradshövdingarna B. Godenhielm och M. Jaakkola samt Den norske Sagførerforening av hoiesterettsadvokaterna G. Heiberg och E. Moe. I övrigt var riddarhussalen till sista plats fylld av samfundsledamöter med damer.
    Vid sammankomsten höll advokaten Axel Forssman högtidstalet (samtliga tal komma att in extenso inflyta i Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund), samt överlämnade till H. Maj:t Konungen ett exemplar av den historik över det svenska advokatväsendet före bildandet av samfundet, vilken författats av samfundets sekreterare, advokaten Gunnar Bomgren.
    Vid sammanträdet talade vidare i nu nämnd ordning, statsrådet Westman — vars tal återgives jämväl här ovan (s. 353 ff.) — äldste ledamoten i Högsta domstolen, justitierådet P. von Seth, presidenten B. Ekeberg, jur. dr. A. Stompfe, overretssagfører V. Frandsen, advokaten B. Godenhielm och høiesterettsadvokaten G. Heiberg. Presidenten Ekeberg, overretssagfører Frandsen och høiesterettsadvokaten Heiberg överlämnade i samband med sina anföranden hyllningsadresser från de sammanslutningar en var av dem företrädde, varjämte advokaten Godenhielm överräckte ett i silver utfört avtryck av Finlands advokatförbunds emblem.
    Till sammanträdet hade ingått telegram från Latvijas zverinatu advokatu Padome, Riga, Malslutningsmannafjelag Islands, Reykjavik, Vannutatud

NOTISER. 437advokaatide noukogu, Tallinn, och Stockholms högskolas juridiska förening.
    Efter en kortare paus fortsatte sammanträdet med ett föredrag av advokaten, jur. dr Karl Hillgård över ämnet »I det levande livets tjänst».
    På aftonen gav samfundet bankett i Gyllene salen å Stadshuset. Skålen för Konungen utbragtes av advokaten Forssman, som jämväl höll högtidstalet. Å de nordiska gästernas vägnar svarade høiesterettsadvokat Heiberg. Gästernas tack framfördes av statsministern, excellensen P. A. Hansson.

G. S—e.