Sjuttonde nordiska juristmötet hålles, såsom förut meddelats (SvJT 1936 s. 315; 1937 h. 2, omslagets andra sida; h. 4, omslagets andra och tredje sidor, samt s. 350), i Helsingfors d. 17—19 aug. 1937. Anmälda deltagare från Sverige, Norge och Danmark åtnjuta enligt utsänt cirkulär rabatt å de svenska statsjärnvägarna. Svenska medlemmar skola inbetala mötesavgiften, 15 kr., till den svenska styrelsen, adr. Rosenbad 2, 4 tr., Stockholm, senast d. 1 aug. 1937, postgiro 53077. Avgiften berättigar, oberoende av närvaro vid mötet, till erhållande av mötets tryckta förhandlingar och övriga publikationer.
    Finlands resebyrå har på anmodan av finska lokalstyrelsen anordnat följande rundresor i Finland efter det mötet avslutats:
    Tur A: Helsingfors—Lahti—Jyväskylä—Nyslott—Punkaharju—Wiborg—Åbo. Turen börjar lördagen d. 21 aug. kl. 12.35 och tager tre dagar i anspråk; den kostar 1,345 fmk (inkl. biljetter, måltider, guider, logi m. m.).
    Tur B: Helsingfors—Wiborg—Vuoksenniska—Nyslott—Punkaharju—Kuopio—Vaala—Uleåborg—Tammerfors—Tavastehus—Helsingfors. Turen börjar fredagen d. 20 aug. kl. 23.20 och avslutas å nionde dagen; pris 2,620 fmk.
    Tur C: Helsingfors—Kuopio—Nyslott—Punkaharju—Sortavala—Valamo—Imatra—Wiborg—Åbo. Avresa fredag kväll kl. 22.45. Sex dagar. 2,190 fmk.
    Tur D: Helsingfors—Kuopio—Nyslott—Punkaharju—Wiborg—Åbo. Avresa fredag kl. 22.45. Fyra dagar. 1,875 fmk.

 

    Nordiskt kriminalistmöte i Helsingfors. Kriminalistföreningen i Finland håller möte å universitetet i Helsingfors d. 20 aug. 1937 kl. 14. Diskussionsämne: »Om internering i arbets- m. fl. anstalter av arbetsskygga och andra på grund av sitt levnadssätt samhällsfarliga brottslingar.» Referent: Sekreteraren i vårdnämnden i Helsingfors, jur. kand. Aarre Simonen. Danska, norska och svenska kriminalistföreningarna hava inbjudits att deltaga i mötet och hava till korreferenter utsett, från Danmark: Direktøren forFængselsvæsenet Erik Kampmann, från Norge: ekspedisjonschefen Kyhn Gløersen och från Sverige: presidenten K. Schlyter. Efter mötet anordnas en studieresa till centralfängelset i Konnunsuo med eventuell anslutning till den i föregående notis omtalade utfärd enligt tur B.
    Nya medlemmar i Svenska kriminalistföreningen kunna anmäla sig med begagnande av det vid SvJT:s decemberhäfte 1936 fogade kort eller, per tel. 10 85 25, hos föreningens sekreterare, advokaten frih. Georg Stjernstedt, Kungsgatan 42, Sthm. Årsavgiften är 5 kr. Nytillträdande medlemmar erhålla De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1936 (se SvJT 1937 s. 263), som nu utkommit och utdelas inbunden (Sthm 1937, 320 s., bokhandelspris häftad kr. 6.00), utan annan kostnad än för portot.