Dödsfall. Vice häradshövdingen Hilding Carl Gustaf Espersson avled i Kristianstad 13 maj 1937. E. var född där 1866. Han avlade mogenhetsex. i sin födelsestad 1885 och hovrättsex. i Lund 1889. Han blev vice häradshövding 1892 och tjänstgjorde därefter i Skånska hovrätten, där han 1895 blev notarie. Fr. o. m. 1910 övergick han å indragningsstat och blev ombudsman hos Kristianstads läns hushållningssällskaps egnahemsnämnd och sekreterare hos andelsföreningen Eget hem inom Kristianstads län.
    Vice häradshövdingen Nils Albert Frick avled 19 maj 1937. Född 1861 på Jakobsdal vid Jönköping, avlade han mogenhetsex. i nämnda stad 1879 och hovrättsex. i Lund 1884. Han blev vice häradshövding 1887 och tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt, till dess han fr. o. m. 1910 övergick på indragningsstat. År 1914 blev han verkställande direktör i Försäkringsbolaget Allmänna Brand, en befattning som han lämnade 1931. F. var vidare verkställande direktör för Norra Smålands stadshypoteksförening, ordf. i styrelsen för Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Jönköping m. m.
    F. d. rådmannen Thorsten Arthur Ehrenfried Hafström avled å Skodsborgs sanatorium i Danmark 21 maj 1937. Han var född 1860 i Sthm, avlade mogenhetsex. där 1878 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1885. H. blev vice häradshövding 1889. Han tjänstgjorde därefter hos Stockholms rådhusrätt, varest han 1900 blev stadsnotarie och 1904 rådman. Från sistnämnda ämbete avgick han med pension 1930.
    Vice krigsdomaren Bengt Fredrik Björkman avled 7 juni 1937. Han var född 1893, avlade studentex. 1912 och jur. kand. ex. 1916. Efter tjänstgöring såsom attaché vid beskickningen i Köpenhamn och tingstjänstgöring blev B. anställd vid krigshovrätten, där han tidvis tjänstgjorde såsom överkrigsfiskal. Efter förordnanden som auditör vid skilda regementen blev han vice krigsdomare vid kustflottan 1927 och auditör vid Livregementet till häst, Svea artilleriregemente, Svea ingenjörkår och Fälttelegrafkåren 1929.
    Häradshövdingen Ivar Erik Öhman avled i Malmö 8 juni 1937. Född 1868 i Sthm, avlade han mogenhetsex. där 1885 och hovrättsex. i Uppsala 1890. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring hos Stockholms rådhusrätt tjänstgjorde Ö. i Svea hovrätt, där han blev assessor 1904. Han blev 1909 revisionssekreterare och 1911 häradshövding i Oxie och Skytts domsaga. I Malmö anlitades han för ett flertal förtroendeuppdrag. Han tillhörde sålunda under åren 1915—26 stadsfullmäktige, från 1924 såsom vice ordf., och var 1916—23 ordf. i drätselkammaren. Om hans verksamhet på sistnämnda post har i ortspressen vittnats, att han under svåra krisår ådagalade den takt och klokhet som just då mer än någonsin behövdes på den alltid krävande platsen. Ö. tillhörde riksdagens första kammare 1919 och 1929—1936. Under en följd av år var han en uppskattad ledamot av första lagutskottet.